Veelgestelde vragen

Wanneer is mijn kind toelaatbaar op het Theresialyceum.

Voor het Theresialyceum gelden dezelfde toelatingscriteria als voor de andere middelbare scholen in de regio Tilburg. De basisschool adviseert in groep 8 op basis van  hun leerlingvolgsysteem welk schoolniveau het beste bij een leerling past. Dat advies moet op het Theresialyceum minimaal havo zijn. Bij dubbele adviezen, bijvoorbeeld vmbo/havo gaan we uit van het laagste advies. In de regio Tilburg is overigens afgesproken dat er maar één advies gegeven wordt

Ook leerlingen met een opgehoogd advies zijn welkom.

Zie verder de pagina groep8/aanmelden|toelating.

Waarom een verlengde brugperiode.

De capaciteiten van kinderen zijn op 12-jarige leeftijd nog niet tot volle wasdom gekomen (dat duurt nog een jaar of 10) en wij kiezen daarom voor een uitgestelde keuze. De leerlingen krijgen drie jaar de tijd om hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken. Onze driejarige brugperiode bestaat overigens al meer dan 40 jaar maar is in die tijd wel doorontwikkeld, zo kunnen leerlingen die zeker weten dat ze naar havo gaan, na de eerste klas al kiezen voor een 2havo-klas (en leerlingen in de tweede klas voor een 3havo-klas, vanaf 20/21). De eerste 3 jaar worden de klassen telkens opnieuw heterogeen samengesteld, dit geeft een grote sociale cohesie onderling en we hebben bijvoorbeeld betrekkelijk weinig last van pesten. De driejarige brugperiode kent een gebalanceerd systeem van begeleiding op maat én extra uitdagingen in de vorm van keuzevakken. Ook combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld begeleiding voor de talen én een keuzevak als natuurwetenschappen of informatiekunde. Zie ook de vraag over begeleiding of school/profiel/verlengde brugperiode.

Hoe hoog zijn de schoolkosten.

We streven ernaar de vrijwillige ouderlijke bijdrage zo laag mogelijk te houden.

Voor het VVV-programma (versterking, verbetering, verdieping) worden geen extra kosten in rekening gebracht!

Een overzicht van kosten vindt u in de schoolgids in het hoofdstuk Financiën.

Heeft de school TTO (Tweetalig Onderwijs).

Het Theresia heeft gekozen voor een versterkt moderne vreemde talenonderwijs in de diepte. Dat wil zeggen dat onze leerlingen voor zowel Engels, Frans en Duits -naast het gewone vwo-of havodiploma- extra internationaal erkende certificaten kunnen halen.

Daarnaast kunnen leerlingen in de onderbouw Spaans kiezen als keuzevak.We bieden Spaans niet als examenvak aan, maar bovenbouwleerlingen in leerjaar 4 en 5 kunnen (bij voldoende belangstelling) wel kiezen voor de module Spaans.

Verder  hebben we als één van de 10 scholen in Nederland Chinese Taal & Cultuur als examenvak.

Meer informatie vindt u onder school/profiel/vreemde talen  

Is het Theresialyceum een strenge school.

Wij bieden gestructureerd onderwijs aan, maar de leerlingen ervaren de school zeker niet als streng. Wij proberen het aantal regeltjes te beperken en de reglementen die er wel zijn, zijn volledig in overleg met leerlingen- en ouderraad opgesteld.
Zie: Leerlingenstatuut

Hoe worden de klassen samengesteld.

De nieuwe eerste klassen worden door enkele teamleden uit leerjaar 1, op basis van de “warme overdracht” d.w.z. informatie van de basisschool, het onderwijskundig rapport, testen (psychologische testen enz.) en de citoscore samengesteld. De klassen worden in principe volledig heterogeen samengesteld (verschillende citoscores, hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met een “Rugzakje” enz. enz.).
Alle kinderen mogen bij de aanmelding een naam van een vriend of vriendin opgeven. Hier wordt bij het samenstellen van de klassen zoveel als mogelijk is rekening meegehouden. Kinderen die van ver komen en samen moeten fietsen, worden bij elkaar geplaatst. Maar, als de leerkracht van groep 8 adviseert om leerlingen niet bij elkaar te plaatsen, dan wordt daar naar geluisterd.

Hoe is de begeleiding georganiseerd.

Onderbouw

De leerlingen in de eerste drie brugjaren krijgen allemaal hetzelfde verplichte curriculum. Na elke periode krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een keuze te maken uit het VVV-programma (versterking, verbetering, verdieping). De versterkings- en verbeterlessen zetten we in als krachtig middel om de driejarige brugperiode goed neer te zetten. We besteden in deze lessen aandacht aan algemene vaardigheden en we bieden vakinhoudelijke hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. In de verdiepingsmodules bieden we diverse extra vakken aan voor leerlingen die dit aankunnen.

Zie ook inrichting brugjaar 1, brugjaar 2 en brugjaar 3.

Bovenbouw

Onder de noemer ‘versterken, verbeteren, verdiepen’ hebben we lessen in het rooster opgenomen waarin leerlingen een keuze kunnen maken uit modules voor verschillende vakken, vakoverstijgend onderwijs, verdieping op een bepaald onderdeel, of begeleiding bij algemene vaardigheden en verbetering van vakkennis- en vaardigheden. In de derde klas maakt de leerling daaruit een keuze voor de vierde klas. De leerlingen van 4havo en 4vwo volgen de modules gezamenlijk.  Aan het eind van 4vwo kunnen de leerlingen aangeven of ze modules willen volgen in 5vwo. Met deze modules bieden we een pakket extra mogelijkheden aan om de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren zich optimaal te ontplooien.

Zie ook inrichting havo/vwo

Voor de vakbegeleidng, keuzevakken en modules worden geen extra kosten in rekening gebracht!
Naast de vakbegeleiding is er een uitgebreide zorgstructuur voor specifieke leerproblemen (dyslexie, faalangst etc.) en andersoortige sociale-emotionele problematiek. Het volledige zorgplan vindt u onder de downloads.

Wat doet de school tegen lesuitval.

In de onderbouw wordt bij afwezigheid van de docenten de les overgenomen door een waarnemer. Het kan natuurlijk voorkomen dat er meer afwezige docenten zijn dan beschikbare waarnemers, bijvoorbeeld bij een kleine griepgolf, leerlingen kunnen dan op verschillende plaatsen zelf studeren, o.a. in het Open Leer Centrum (OLC). In verband met de onderwijstijd wordt de lesuitval per klas nauwkeurig bijgehouden en nemen we eventueel extra maatregelen. Zie ook schoolgids/lessentabel

Onder welke voorwaarde is instroom havo vanuit vmbo-t mogelijk.
Waar vind ik meer informatie over de school

Een overzichtelijk site is www.schoolkompas.nl , op die site kunt u schoolkenmerken eenvoudig vergelijken.

Voor meer details verwijzen we naar Scholen op de kaart of naar de Onderwijsinspectie.

Wat doet de school aan cultuur.

Bovenop de culturele vakken die de school aanbiedt (je kunt examen doen in kunst en in muziek) organiseert de school heel veel culturele activiteiten. Je kunt cursussen volgen in drama, mode, wereldmuziek en film (bovenbouw), deel uitmaken van het schoolkoor en –orkest, deelnemen aan de Talent Night Theresia (pop, rock). Er zijn ook projectdagen in het teken van jeugdliteratuur, gedichten, stads- en museumbezoek (Den Bosch, Delft, Antwerpen) en in de bovenbouw is er een uitgebreid programma van museum- en theaterbezoek in het kader van het vak culturele en kunstzinnige vorming. Natuurlijk zit er ook veel cultuur in de buitenlandse reizen (zie internationalisering). De school is niet voor niets gecertificeerd Cultuurprofielschool, zie ook school/profiel/cultuurprofiel

Wat doet de school aan Internationalisering.

Onderzoek heeft uitgewezen dat minstens 92% van de afgestudeerde studenten van HBO en WO in hun toekomstige baan te maken krijgen met buitenlandse contacten. Het is van groot belang dat leerlingen in een zo’n vroeg mogelijk stadium de kans krijgen om over de grens te kijken, informatie te krijgen over andere culturen en levenswijzen en hierdoor meer open zullen staan voor ontwikkelingen die zich binnen en buiten Nederland voordoen. Wij proberen hiervoor extra mogelijkheden te creëren zodat leerlingen hun blik verruimen.

De school kent diverse internationaliseringsactiviteiten (zie ook onze webpagina school/profiel/internationalisering)

  1. We organiseren voor bijna alle jaarlagen ééndaagse buitenlandse reizen (Antwerpen, Lille, Parijs, Londen, Ieper en Dusseldorf.
  2. We organiseren ieder jaar educatieve buitenlandse reizen (Rome, Barcelona, Londen, China en de Giro Italia)  en een sportieve ski-reis.
  3. We participeren in de Euroweek: een jaarlijks festijn waarbij leerlingen en docenten van alle Europese landen telkens in een ander land bij elkaar komen.
  4. We hebben het project de Europese Onderzoeker opgezet. Leerlingen uit de bovenbouw gaan individueel een paar weken naar het buitenland om een onderzoek voor hun profielwerkstuk uit te voeren. De leerlingen verblijven in gastgezinnen en worden begeleid door docenten
  5. We zijn European Parliament Ambassador School. Sinds oktober 2017 is onze school definitief geaccrediteerd tot European Parliament Ambassador School. Scholen die deelnemen aan dit grote Europese project vormen samen een landelijk netwerk dat sterk gericht is op samenwerking op het gebied van internationalisering.
Wat houdt Begaafdheidsprofielschool in.

De school is hoogbegaafdheidsschool voor de regio vanuit de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. In het begin van de eerste klas wordt je getest op hoogbegaafdheid. Je mag dan deelnemen aan het Traject op Maat (TOM). Dat betekent dat er een groot aantal extra activiteiten wordt georganiseerd, zoals workshops, lezingen, deelname aan wedstrijden enz. Je mag dan bepaalde lessen missen die je niet zo nodig hebt. Hoogbegaafde leerlingen zitten niet in een aparte klas omdat we het heel belangrijk vinden dat er een goed groepsgevoel bestaat tussen alle leerlingen en we dus niemand in een uitzonderingspositie willen plaatsen. Hoogbegaafde leerlingen die tegenvallende resultaten halen worden gecoacht (“onderpresteerders”).  Voor de ouders worden aparte ouderavonden georganiseerd.

Er zijn op school zo’n 200 TOM-leerlingen.

Uitgebreide informatie vindt u op onze pagina school/profiel/begaafdheidsprofiel

Wat doet de school aan bèta-onderwijs en technische vakken.

Ongeveer 60% van onze leerlingen volgt in de bovenbouw bèta-profielen, dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde.  Sinds jaar en dag behalen ze bijzondere resultaten, bovengemiddeld op het examen en bij wedstrijden, zoals de wiskunde-olympiade. In de onderbouw is er veel samenwerking tussen de vakken techniek, natuurkunde en beeldende vorming (design). Een groep leerlingen doet mee aan de Lego-League. De school heeft een grote bio-diversiteitstuin en er worden excursies georganiseerd naar het Natuurmuseum en Dierenpark de Beekse Bergen. In in klas 3 wordt een Ingenieursbureau nagespeeld. In de bovenbouw worden ook cursussen aangeboden in Direct-prototyping (werken met de 3D-printers), Evolutiepatronen, Biotechnologie en Projectgestuurd onderzoek. Zie ook de brochures Techniek en Bètaprogramma onder downloads.

Moeten leerlingen aan alle activiteiten meedoen. | Hoe gaan jullie om met hoofddoekjes.

Ons motto is: “Iedereen telt mee, iedereen doet mee.”

Kinderen die op het Theresialyceum toegelaten worden, participeren dus in alle activiteiten, tenzij zij door ziekte verhinderd zijn.
Kinderen zijn vrij om vanwege hun geloof hoofddoekjes te dragen. Gezichtsbedekkende kleding wordt niet toegestaan.

Wat is het extra programma voor hoogbegaafde leerlingen.

In het begin van het eerste jaar krijgt iedere leerling een NIO-test waarmee het IQ bepaald wordt. We nodigen de leerlingen met een IQ van 130 of hoger uit om aan het TOM-programma mee te doen (Traject Op Maat). De leerlingen komen niet in een aparte klas maar krijgen de mogelijkheid om reguliere lessen te laten vallen voor andere activiteiten zoals denklessen, robotica, bridgecursus etc. In de bovenbouw gebruiken de leerlingen de extra ruimte vaak om colleges of webklassen aan de universiteit (UvT of TUe) te volgen of voor eigen projecten. Op het Theresia zijn meer dan 200 TOM-leerlingen.

Meer informatie: school/profiel/begaafdheidsprofiel/TOM

Hoe is het contact met ouders.

Wij zien ouders als partners met een gezamenlijke opdracht: uw kind met optimale resultaten en ontwikkeling voorbereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Dat betekent dat het contact met de ouders intensief is. Halverwege het eerste jaar zijn er bijvoorbeeld al minstens 3 contactmomenten met de mentor geweest (algemene ouderavond, vakkenvoorlichting en samen met uw kind het eerste cijferoverzicht ophalen).
Ouders kunnen online (in Magister) de resultaten van de leerlingen volgen en er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief, de INFO, met meer informatie. We kennen een zeer betrokken Ouderraad en een actieve oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis klankbordbijeenkomsten voor ouders rond een bepaald thema.

Verder kunt u of uw zoon/dochter natuurlijk ook via  Facebook en/of Instagram op de hoogte blijven van het wel en wee op onze school.

Hoe wordt de maatschappelijke stage ingevuld.

Onze leerlingen lopen in 4 havo of 5 vwo 30 uur maatschappelijke stage. Wij hebben gekozen voor een zorgstage, waarbij leerlingen iets moeten doen voor de minder bedeelde, hulpbehoevende mens uit de maatschappij. Het komt er op neer dat het merendeel van de leerlingen stage loopt in een zorginstelling. Voor meer kijk op de pagina Maatschappelijke Stage.

 Popup livestream