Bring Your Own Device

Bring Your Own Device

Een gecombineerde leerstijl (blended learning)
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Sommige scholen zijn laptopscholen geworden of hebben op andere wijze met behulp van ict hun onderwijs sterk aangepast. Het Theresialyceum kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds door het gebruik van moderne media in de klas, aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek. Deze mix van leerstijlen heet  ‘blended learning’.

Een eigen Laptop
Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met een laptop kunnen werken. Dit maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen, maar zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken. Welke site is betrouwbaar en hoe weet ik dat? Wat zijn de (fatsoens)regels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen op het internet? Dit zijn voorbeelden van vragen die een leerling moet leren beantwoorden en toepassen in zijn schoolcarrière, maar ook daarna.

Waarom gaan we met laptops werken?
Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Het werken met een laptop sluit hierbij aan. Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveert,  hoewel een relatie met de hoogte van de cijfers nog niet is aangetoond.

Een volgende reden om met laptops te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven, verdiepende lesstof en diagnostische toetsen aan te bieden. Het is voor de leerling mogelijk beter te oefenen, te herhalen en informatie te vinden en te verbinden. De leerling is niet meer gebonden aan plaats en rooster om zijn kennis op te doen, maar kan altijd en overal aan de slag met zijn vragen en leerroute.

Ook de lessen zelf zijn aantrekkelijker en uitdagender te maken met behulp van (interactieve) digitale middelen.

Een laatste belangrijke reden om meer gebruik te maken van een eigen laptop is dat we de leerlingen goed willen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In het mbo, het hbo en het universitaire onderwijs is werken met een elektronische leeromgeving namelijk vanzelfsprekend.

Zitten de leerlingen de hele dag achter de computer?
Zeker niet. Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer  werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Aanschaf laptop brugklas 1
Sinds schooljaar 2022-2023 werken we standaard in alle klassen met een laptop. We hebben afspraken met de leverancier (The Rent Company) die ouders/verzorgers ondersteunt bij de aanschaf of huurkoop van een laptop. De meest gebruikte constructie is een huurkoop voor een termijn van 4 jaar met volledige garantie en verzekering, dit zal op ongeveer € 14,00 per maand komen. Ouders/verzorgers kunnen ook besluiten zelf een device te kopen -via de Rent Company of elders- maar houd dan goed rekening met de specificaties. Voor ouders met beperkte middelen is er een financieel vangnet, o.a. in samenwerking met stichting Leergeld Tilburg.

 Popup livestream