Medezeggenschap

Medezeggenschap

Onze school hecht grote waarde aan de opvattingen van leden van de diverse groeperingen binnen de schoolgemeenschap, personeel, ouders en leerlingen. Deze groeperingen kennen allemaal een overlegraad: personeelsraad (PR), ouderraad (OR) en leerlingenraad (LR), die regelmatig en structureel overleg voeren met de schoolleiding. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis klankbordbijeenkomsten voor ouders rond een bepaald thema.

De schoolleiding laat zich graag adviseren door deze overlegorganen, betrekt hen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en evalueert met hen het bestaande.

Naast deze – informele – overlegorganen werkt de medezeggenschapsraad (MR) met formeel vastgelegde wettelijke bevoegdheden. In deze raad zetelen ouders, leerlingen en personeelsleden. De MR overlegt met de rector – zijnde het bevoegd gezag – over beleidszaken betreffende de school.

Op de eerste informatieavond/ouderavond voor de eerste klassen doet de ouderraad steeds een oproep voor nieuwe leden. De ouderraad probeert een zo optimaal mogelijke afspiegeling te bereiken van de ouders van alle leerlingen (m/v, woonplaats, jaarlaag van het kind). Leden van PR, LR en MR worden gekozen.

Als ouder merk en voel ik telkens dat er binnen Theresia een positieve, opbouwende sfeer hangt. Als lid van de Ouderraad merk ik dat de directie echt werk maakt van onze op- en aanmerkingen.

(OR)

 Popup livestream