Ondersteuning & begeleiding

Ondersteuning & begeleiding

Sociaal-emotionele ondersteuning
De mentor speelt een cruciale rol bij de sociaal-emotionele ondersteuning van de leerlingen. Samen met eventueel de jaarlaagcoördinator kan de mentor de meerderheid van de leerlingen ondersteunen wanneer nodig. Als blijkt dat het de mentor en ook de jaarlaagcoördinator overstijgt dan kunnen zij bij het ondersteuningsteam terecht voor vragen en voor extra ondersteuning voor de leerling.

Dyslexie en dyscalculie 
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring komen in aanmerking voor extra faciliteiten, zoals tijdverlenging. Wij volgen hierin de landelijke protocollen.

Ondersteuningsteam
Onze school heeft een Ondersteuningsteam (OST). Hierbij zijn ook de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar en schoolmaatschappelijk werk betrokken. Mentoren die signaleren of signalen doorkrijgen van leerlingen, ouders of personeel dat er iets aan de hand is met een leerling, melden zij de leerling via de ondersteuningscoördinatoren bij het ondersteuningsteam aan. Dit na toestemming van ouder(s) en leerling. Het ondersteuningsteam bespreekt de hulpvraag van de leerling en bekijkt wat deze mogelijk nodig heeft aan interne of externe ondersteuning. Het ondersteuningsteam kan zowel adviseren als zelf lichte ondersteuning bieden.

Pestcoördinator
Intimidatie in de vorm van pesten wordt in eerste instantie afgewerkt via een pestprotocol, waarbij mentor en afdelingsleider als eerste het aanspreekpunt zijn. De heer A. van Nunen is de Pestcoördinator (en Functionaris Veiligheid).

Rouw-en-verlies-team
Soms lopen leerlingen vast doordat ze te maken krijgen met gevoelens van pijn en verdriet. Deze gevoelens kunnen veroorzaakt zijn door het overlijden van een dierbare, maar ook de ervaring van een scheiding kan hieraan ten grondslag liggen. Iedereen verwerkt verdriet op en andere manier, maar soms is het juist fijn om verdriet te delen in een andere omgeving en met andere mensen, bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. Op school willen we hierbij graag helpen. Voor leerlingen die behoefte hebben hun ervaringen te delen is er het Rouw- en verliesteam. Contactpersonen: mevrouw I. Toemen (levensbeschouwing) en meneer N.Fouchier (Duits).

Vertrouwenspersonen 

  • De vertrouwenspersonen op onze school zijn: mevr. E. Blomjous (013 467 3738), de heer. J. van der Esch, mevr. B. Erkeland (013 467 3738), mevr. P. Remst (06 49 91 44 59) en d heer R.Bruurs (013-4673738)
  • De vertrouwenspersonen verzorgen de eerste opvang van personen die te maken hebben met intimidatie in welke vorm dan ook (seksuele intimidatie, agressie en/of geweld) en van  personen welke met discriminatie worden geconfronteerd, voor zover dit betrekking heeft op situaties binnen de school c.q. de schoolpopulatie. De vertrouwenspersonen bieden, eventueel ten gevolge van het voorgaande, hulp en advies of geleiden een klacht door. Vertrouwenspersonen zullen het schoolbestuur altijd onmiddellijk informeren als er sprake is van een mogelijk zedendelict.
  • Als het in bijzondere omstandigheden (met opgaaf van reden) bezwaarlijk is om met een van de interne vertrouwenspersonen de casus te bespreken, dan is er de mogelijkheid een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon. De heer Jan den Reijer is bereid gevonden om in voorkomende gevallen deze taak op zich te nemen. De heer Den Reijer is te bereiken via  06-41345980 of via  jandenreijer@casema.nl.
  • De vertrouwenspersonen geven beleidsadviezen aan de schoolleiding.
  • De vertrouwenspersonen zijn voor ouders, leerlingen en personeel direct op school bereikbaar. U kunt de vertrouwenspersonen ook telefonisch (013 – 467 3738) bereiken om een afspraak te maken of benaderen via het volgende e-mailadres: vertrouwenspersonen@theresialyceum.nl

Traject op Maat – TOM
Sinds 2009 is de school lid van de vereniging BegaafdheidsProfielScholen (BPS). De scholen binnen de vereniging BPS kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Op onze school is dit vormgegeven in het Traject Op Maat (TOM). Hiermee bieden wij begaafde leerlingen een uitdagend programma dat erop gericht is een extra, stimulerend aanbod te doen, zonder deze leerlingen in een exclusieve groep te plaatsen. Traject op Maat komt niet ‘er bovenop’ maar ‘in plaats van’. Het programma is enerzijds gericht op leerlingen die meer leerstof aankunnen dan normaal en anderzijds op het faciliteren en daar waar nodig ondersteunen van leerlingen die vanwege hun begaafdheid een eigen route nodig hebben. Wanneer de TOM-commissie van het Theresialyceum bij aanname van een leerling of op een later moment kenmerken van hoogbegaafdheid ziet, wordt in overleg met ouders en leerling besloten of een leerling gebaat is bij deelname aan Traject op Maat.

NT2
Leerlingen die minder dan zes jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gehad, komen in aanmerking voor extra faciliteiten, zoals tijdverlenging bij toetsen.
Daarnaast kunnen deze leerlingen begeleiding krijgen van een NT2-docent. Voor vragen kunt u mailen met nt2@theresialyceum.nl

Ik ben heel blij dat mijn mentor ervoor gezorgd heeft dat ik met mevrouw Cuenen, een van de counselors, kon praten over de ziekte van mijn vader.
De maatschappelijk werker heeft samen met mij met mijn ouders gepraat over hun scheiding. Ik vond dat fijn.

Passend Onderwijs en Portvolio; samenwerkingsverband VO Onderwijs Midden-Brabant
De school maakt deel uit van Portvolio, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant, Ringbaan Oost 240, 5018 HC  Tilburg, tel. 013-2100140.

Samen met het Samenwerkingsverband geven wij vorm aan alle aspecten van Passend Onderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Het Theresialyceum maakt deel uit van Portvolio. In het samenwerkingsverband voor Tilburg Portvolio werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over o.a. de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd-)zorg.

Ouders en onderwijs; dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.
Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Wij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.
Ouders & onderwijs
Bel: 0800-5010
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl

 

 Popup livestream