Ondersteuning & begeleiding

Ondersteuning & begeleiding

Sociaal-emotionele begeleiding 
De mentor speelt een cruciale rol bij de sociaal-emotionele begeleiding van de leerlingen. De mentor wordt hierbij ondersteund door de jaarlaagcoördinator en de afdelingsleiders. Indien nodig kijken de ondersteuningscoördinatoren met de mentor mee, adviseren zij de mentor of neemt het zorgteam een deel van de begeleiding van de leerling van de mentor over.

Dyslexie en dyscalculie 
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculie verklaring komen in aanmerking voor extra faciliteiten, zoals tijdverlenging en het maken van proefwerken tijdens de proefwerkweek in een apart lokaal. Wij volgen hierin de landelijke protocollen.

Ondersteuningsteam
Onze school heeft een Ondersteuningsteam. Hierbij zijn ook de Jeugdarts van de GGD en de Leerplichtambtenaar betrokken. Mentoren die signaleren – of signalen doorkrijgen van leerlingen, ouders, docenten of andere personeelsleden – dat het met een bepaalde leerling niet goed gaat, melden de leerling via de ondersteuningscoördinatoren bij het ondersteuningsteam aan. Dit na toestemming van ouder(s) en leerling. Het ondersteuningsteam bespreekt de hulpvraag van de leerling en bekijkt wat deze mogelijk nodig heeft aan interne of externe ondersteuning. Het ondersteuningsteam kan zowel adviseren als zelf lichte ondersteuning bieden.

Pestcoördinator
Intimidatie in de vorm van pesten wordt in eerste instantie afgewerkt via een pestprotocol, waarbij mentor en afdelingsleider als eerste het aanspreekpunt zijn. De heer A. van Nunen is de Pestcoördinator (en Functionaris Veiligheid).

Rouw-en-verlies-team
Soms lopen leerlingen vast doordat ze te maken krijgen met gevoelens van pijn en verdriet. Deze gevoelens kunnen veroorzaakt zijn door het overlijden van een dierbare, maar ook de ervaring van een scheiding kan hieraan ten grondslag liggen. Iedereen verwerkt verdriet op een andere manier, maar soms is het juist fijn om verdriet te delen in een andere omgeving en met andere mensen, bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. Op school willen we hierbij graag helpen. Voor leerlingen die behoefte hebben hun ervaringen te delen is er het Rouw-en- verlies-team. Contactpersonen: mevrouw I. Toemen (levensbeschouwing) en meneer N. Fouchier (Duits).

Vertrouwenspersonen 

  • De vertrouwenspersonen op onze school zijn:  mw. E. Blomjous (013 467 3738) , dhr. J. van der Esch (0416 279 906), mw. B. Erkeland (013 467 3738) en mw. P. Remst (06 499 14 459).
  • De vertrouwenspersonen verzorgen de eerste opvang van personen die te maken hebben met intimidatie in welke vorm dan ook (seksuele intimidatie, agressie en/of geweld) en van personen welke met discriminatie worden geconfronteerd, voor zover dit betrekking heeft op situaties binnen de school c.q. de schoolpopulatie. De vertrouwenspersonen bieden, eventueel ten gevolge van het voorgaande, hulp en advies of geleiden een klacht door. Vertrouwenspersonen zullen het schoolbestuur altijd onmiddellijk informeren als er sprake is van een mogelijk zedendelict.
  • Als het in bijzondere omstandigheden (met opgaaf van reden) bezwaarlijk is om met een van de interne vertrouwenspersonen de casus te bespreken, dan is er de mogelijkheid een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon. De heer H. Brans, klinisch psycholoog/psychotherapeut (BIG) is bereid gevonden om in voorkomende gevallen deze taak op zich te nemen. De heer Brans is te bereiken via de interne vertrouwenspersonen of via de rector.
  • De vertrouwenspersonen geven beleidsadviezen aan de schoolleiding.
  • De vertrouwenspersonen zijn voor ouders, leerlingen en personeel direct op school bereikbaar. U kunt de vertrouwenspersonen ook telefonisch (013 – 467 3738) bereiken om een afspraak te maken of benaderen via het volgende e-mailadres: vertrouwenspersonen@theresialyceum.nl

Traject op Maat – TOM
Sinds 2009 is de school lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). De scholen binnen de vereniging BPS kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Op onze school is dit vormgegeven in het Traject Op Maat (TOM). Hiermee bieden wij (hoog)begaafde leerlingen een uitdagend programma dat erop gericht is een extra, stimulerend aanbod te doen buiten de reguliere vakken om, zonder deze leerlingen in een exclusieve groep te plaatsen. Traject op Maat komt niet ‘er bovenop’ maar ‘in plaats van’. Het programma is enerzijds gericht op leerlingen die meer leerstof aankunnen dan normaal en anderzijds op leerlingen die vanwege hun begaafdheid een eigen route in het standaard onderwijs nodig hebben.

Leerlingen die op het Theresialyceum worden aangenomen en hoogbegaafd zijn getest en leerlingen die na de NIO-test in klas 1 aan het Traject Op Maat worden toegevoegd, worden hun hele schoolloopbaan ondergebracht bij het Traject Op Maat. Hiervoor wordt een minimale financiële vergoeding van €25,00 per schooljaar gevraagd, tenzij in de eerste schoolweek schriftelijk kenbaar is gemaakt dat de leerling geen prijs stelt op deelname aan het Traject Op Maat. Dat betekent dan ook dat er vanuit de Traject Op Maar commissie geen ondersteuning zal plaatsvinden. Wel mogen ook deze leerlingen rekenen op de ondersteuning vanuit de mentor.

Ik ben heel blij dat mijn mentor ervoor gezorgd heeft dat ik met mevrouw Cuenen, een van de counselors, kon praten over de ziekte van mijn vader.
De maatschappelijk werker heeft samen met mij met mijn ouders gepraat over hun scheiding. Ik vond dat fijn.

Passend Onderwijs en Portvolio; samenwerkingsverband VO Onderwijs Midden-Brabant
De school maakt deel uit van Portvolio, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant, Ringbaan Oost 240, 5018 HC  Tilburg, tel. 013-2100140. Samen met het Samenwerkingsverband geven wij vorm aan alle aspecten van Passend Onderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Het Theresialyceum maakt deel uit van Portvolio. In het samenwerkingsverband voor Tilburg Portvolio werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over o.a. de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd-)zorg.

Ouders en onderwijs; dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd
Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Wij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.
Ouders & onderwijs
Bel: 0800-5010
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl

 

-onderdeel schoolgids 20/21-

 Popup livestream