Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van het Theresialyceum wil in samenspraak met het bevoegd gezag van de school het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bevorderen. Daarbij komen onder andere aan de orde het algemeen beleid betreffende het onderwijsaanbod, de financiën en het werkklimaat.  Namens het bevoegd gezag voert de rector het overleg met de medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR 2017-2018

Een zittingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli .

Vergaderdata MR 2017-2018

  • 9 oktober 2017
  • 27 november 2017
  • 27 februari 2018
  • 19 april 2018
  • 18 juni 2018