Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van het Theresialyceum wil in samenspraak met het bevoegd gezag van de school het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bevorderen. Daarbij komen onder andere aan de orde het algemeen beleid betreffende het onderwijsaanbod, de financiën en het werkklimaat.  Namens het bevoegd gezag voert de rector het overleg met de medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR 2019-2020

Een zittingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Vergaderdata MR 2019-2020

  • 25 september 2019
  • 19 november 2019
  • 23 januari 2020
  • 23 maart 2020
  • 16 juni 2020