Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van het Theresialyceum wil in samenspraak met het bevoegd gezag van de school het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bevorderen. Daarbij komen onder andere aan de orde het algemeen beleid betreffende het onderwijsaanbod, de financiën en het werkklimaat.  Namens het bevoegd gezag voert de rector het overleg met de medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR 2018-2019

Een zittingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli .

Vergaderdata MR 2018-2019

  • 24 september 2018
  • 13 december 2018
  • 6 februari 2019
  • 2 april 2019
  • 3 juni 2019