Schoolresultaten

Scholen op de kaart

Voor ouders die scholen willen vergelijken is er de mogelijkheid om bij Scholen op de kaart inzicht te krijgen in de scholen, alle scholen in de regio nemen hier aan deel. Naast de inspectiecijfers staat daar ook informatie over de onderwijstijd, het zorgplan, het ziekteverzuim onder het personeel, ons scholingsbudget, veiligheidsbeleid, tevredenheidsonderzoeken etc.

Opbrengstenkaart Onderwijsinspectie
De resultatenkaart (voorheen opbrengstenkaart) van de Inspectie van het onderwijs bestaat sinds 1999. Veel ouders (en leerlingen) laten zich bij hun schoolkeuze leiden door deze kaart. Op de resultatenkaart worden de vier belangrijkste kwaliteitsindicatoren beoordeeld: het onder- en bovenbouwrendement, de onderwijspositie in klas 3 t.o.v. het advies van de basisschool en de gemiddelde examencijfers. Op de kaart van het Theresialyceum (in oktober is de meest recente versie beschikbaar) zijn alle indicatoren voldoende.

In februari 2017 heeft de inspectie onze school bezocht en beoordeeld dat we ook voor de komende vier jaar het basisarrangement mogen continueren. In de het eindverslag staat: “De kwaliteit van het onderwijs op het Theresialyceum is van voldoende niveau. De school heeft voldoende onderwijsresultaten. Een flink deel van de leerlingen met een havo advies stroomt op, in de bovenbouw blijven weinig leerlingen zitten en de examenresultaten liggen ruim boven de norm. De kwaliteitszorg van de onderwijsresultaten is goed. De school analyseert de onderwijsresultaten diepgaand, heeft over een langere periode gewerkt aan het vergroten van kansen en de brede vorming en kan het effect aantonen op de onderwijsresultaten. De school waarborgt de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. In de lessen en daarbuiten is stelselmatig voorzien in een aanbod en een begeleiding die specifiek gericht zijn op de invulling van de onderwijsbehoeften van leerlingen die (extra) ondersteuning of uitdaging nodig hebben. De kwaliteit van het didactisch proces is op alle fronten voldoende. De kwaliteit van het onderwijsproces is voldoende en richt zich op het in overeenstemming brengen van de het kwaliteitsproces met de eigen visie”.

Begaafdheidsprofielschool
In maart 2017 heeft nog een visitatie plaatsgevonden, de vereniging BPS van de BegaafdheidsProfielScholen heeft ons TOM-programma voor hoogbegaafden doorgelicht. Ook die uitkomst was positief en we mogen de komende vier jaren weer BPS blijven. De visitatiecommissie sloot haar terugkoppeling af met de woorden “Het Theresialyceum is een grote school waar heel veel gebeurt. En daarbij is er toch oog voor de individuele leerling.”

Ouder en leerlingentevredenheid 2018
In het voorjaar van 2018 is onder alle leerlingen en onder de ouders van het derde leerjaar een tevredenheidsenquête uitgezet. Deze onderzoeken vinden jaarlijks plaats en de resultaten worden gepubliceerd op Scholenopdekaart.nl
Bij de ouders is de totaalscore een 7,9. Opvallend hoog scoren:

  • De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind (8,5);
  • Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen (8,2);
  • De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen (8,6);
  • Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen (7,8).

De oudertevredenheid is de laatste 3 jaren gestegen van 7,5 naar 7,8. De totale uitslag staat op Scholenopdekaart.nl.

De leerlingtevredenheid totaal scoort een 6,8. Opvallend hoog scoren we op:

  • Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? (7,6);
  • Hoe tevreden ben je over jouw mentor? (7.6);
  • Behandelen docenten jou met respect? (8,2).

Ook de sociale veiligheid is gemeten, de sfeer (7,8) en de veiligheid (8,2) scoren gelukkig heel goed. De meest recente cijfers hebben we al gepubliceerd op Scholenopdekaart, de landelijke benchmark komt in het najaar. We gaan samen met de leerlingenraad een analyse van de resultaten maken, de leerlingenraad zal dit terugkoppelen aan alle leerlingen. Het onderzoek zal ook onderwerp zijn in de ouderraad.

Ter afsluiting een kleine illustratie om de betrekkelijkheid van evaluaties aan te geven een klein stukje uit de NRC van donderdag 15 april 2010. Bij een college-evaluatie op de universiteit schreef een student: “als ik zeker wist dat ik nog maar een uur te leven had, zou ik zeker uw college gaan volgen want dan lijkt dat uur een eeuwigheid”.

-onderdeel schoolgids 19/20-
Het Theresialyceum is een grote school waar heel veel gebeurt. En daarbij is er toch oog voor de individuele leerling.

BPS visitatiecommie 2017