Internationalisering

De samenleving en arbeidsmarkt worden steeds internationaler; daarom vinden wij het belangrijk om leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om optimaal te kunnen functioneren in deze internationale, geglobaliseerde omgeving. Leerlingen en ook docenten moeten over een oriëntatie, kennis en vaardigheden beschikken waarmee ze in internationale contexten in buiten- en binnenland kunnen communiceren en samenwerken en kunnen reflecteren op internationale vraagstukken. Het Theresialyceum voert een actief internationaliseringsbeleid dat gericht is op het bevorderen van wereldburgerschap onder leerlingen en streeft ernaar dat leerlingen de school internationaal competent verlaten.
European Ambassador School
Het Theresialyceum neemt deel aan het EPAS-programma, het European Parliament Ambassador School-programma. Dit project wordt de komende jaren verder uitgerold over alle landen van de EU. Scholen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om geaccrediteerd te worden. Wij voldoen inmiddels aan deze voorwaarden en in oktober 2017 is onze school definitief geaccrediteerd tot European Parliament Ambassador School. Scholen die deelnemen aan dit grote Europese project vormen samen een landelijk netwerk dat sterk gericht is op samenwerking op het gebied van internationalisering. Iets waar het Theresialyceum, gezien de vele projecten, graag aansluiting bij vindt. Het EPAS-project bestaat eruit dat bovenbouwleerlingen die een module Europese Eenwording volgen, vervolgens de rol van Junior Parliament Ambassador krijgen. Vanuit deze rol zorgen zij voor meer kennis over de Europese Unie onder leeftijdsgenoten. Er is op school ook een EU Infopoint dat door leerlingen bemand wordt. De titel van Junior Ambassador wordt bij het behalen van de module vastgelegd in het Theresia Testimonium. Ook ontvangt de deelnemende leerling een officieel certificaat van het kantoor voor het Europees Parlement in Den Haag.
Ook reizen we tweejaarlijks met de groep Juniors naar het Europarlement in Straatsburg, waar we deelnemen aan EUROSCOLA. Een projectdag waarbij Juniors en leerlingen uit alle landen van de EU samenkomen om voor één dag Europarlementariër te worden. Na afloop ontvangen leerlingen ontvangen een officieel EUROSCOLA-certificaat
én een vermelding daarvan op hun Theresia Testimonium.
Buitenlandreizen
Sinds corona hebben we onze buitenlandse reizen niet meer kunnen organiseren. Aan het begin van dit schooljaar (22-23) is er voor gekozen dat er vanwege de onvoorspelbare situaties rondom corona en de nieuwe regels met betrekking tot de ouderbijdrage dit jaar geen buitenlandreizen worden georganiseerd. Bij onvoorspelbare situaties moet u denken aan lockdowns, vaccinaties en testen die verplicht worden gesteld in het buitenland of door vervoersmaatschappijen, geboekte reizen die worden afgezegd enzovoort. We zijn bezig met het treffen van voorbereidingen voor het organiseren van een reis binnen Nederland.
Euroweek|uitwisselingen
De Euroweek is een uitwisselingsproject tussen 27 EU-landen. De week wordt jaarlijks in een van deze 27 EU-landen georganiseerd door een van de partnerscholen van het Theresialyceum. Van alle partnerscholen doet er – als dit past in de jaarplanning – een groep leerlingen mee. Tijdens de Euroweek wordt met elkaar gediscussieerd, gesport, gegeten, gefeest en worden interessante steden bezocht. Leerlingen verblijven dan ook in een gastgezin, zodat ze het dagelijks leven van leeftijdgenoten in een ander land optimaal kunnen beleven. Verder is er nog een jaarlijks uitwisselingsproject met een middelbare school in Portugal. Leerlingen ervaren de uitwisselingen als een echte verrijking.

De Europese Onderzoeker
We hebben het project de Europese Onderzoeker opgezet. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen individueel een paar weken naar het buitenland om een onderzoek voor hun profielwerkstuk uit te voeren. De leerlingen verblijven in gastgezinnen en worden begeleid door docenten van de ontvangende school die bij ons al jaren bekend zijn vanuit het uitgebreide netwerk van de Euroweek.
Vreemde talen
Kennis van vreemde talen betekent kennis van culturen en mogelijkheid tot communicatie. Het Theresialyceum is daarom een aantal jaren geleden begonnen met niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) in het moderne vreemde talenonderwijs te toetsen. Leerlingen die zich extra willen bekwamen in de Engelse, Franse, Duitse, Spaans en/of Chinese taal, bieden we de mogelijkheid een internationaal erkend certificaat te behalen dat aansluit op het ERK voor deze talen. Uitgebreide informatie daarover vindt u op onze pagina Vreemde Talen.
Twee jaar na de uitwisseling hebben we nog steeds contact en sturen we elkaar af en toe cadeautjes.

 Popup livestream