Brugklas 1

Naast de reguliere vakken krijgen alle onderbouwleerlingen extra uren aangeboden. Het Theresialyceum gebruikt deze uren in de eerste klas voor algemene vaardigheidsmodules (taalvaardigheden, rekenvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheidstraining), verbetermodules en verdiepingsmodules voor de leerlingen die dit aankunnen. Zie ook sociaal-emotionele begeleiding.

Studiebegeleiding
De leerlingen kunnen vanaf de tweede periode (zo nodig) één of meer (maximaal drie) wekelijkse verbeterlessen volgen voor de vakken: Frans, Engels, wiskunde en geschiedenis. Deze lessen zijn ingeroosterd in het normale lesrooster. Vanaf het tweede lesblok start dit bijzondere aanbod. In de eerste klas gebruiken we in het eerste lesblok het versterkingsuur om leerlingen, van wie uit de toelatingsgegevens en uit enkele toetsen blijkt dat ze wat minder sterk zijn in rekenen en/of taal, te versterken in deze vaardigheden. Leerlingen die geen vakverbetering nodig hebben en meer aankunnen dan het curriculum biedt, kunnen verdiepingsmodules volgen. In het schooljaar 2018-2019 worden de volgende verdiepingsmodules aangeboden: debat, drama, mindfulness, klassieke taal en cultuur, Chinees, cryptologie.

Mentoruur
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, begeleiden de mentoren hun leerlingen bij de gang van zaken op school en over de aanpak van het huiswerk. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde mentoruur. De mentor heeft aandacht voor studiemethoden, leerstijlen en voor het welbevinden van de leerling.

Doubleren in klas 1
Het Theresialyceum is erg terughoudend in het laten doubleren van leerlingen in het eerste brugjaar. De ervaring leert dat blijven zitten in klas 1 tot onvoldoende verbetering en resultaat leidt. Leerlingen zijn het meest gebaat bij voortgang en haalbare eisen en in het belang van de leerling willen we hen begeleiden naar het juiste onderwijsniveau. Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen, gaan naar een andere school met een lager niveau. Waar mogelijk zullen we streven naar een overgang naar klas 2 vmbo-t (mavo) zodat er minimale studievertraging ontstaat. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, kan de afdelingsleider bij de directie het verzoek neerleggen doubleren mogelijk te maken.

 

 

-onderdeel schoolgids 18/19-