Brugklas 1

Naast de reguliere vakken krijgen alle onderbouwleerlingen extra uren aangeboden. Het Theresialyceum gebruikt deze uren in de eerste klas voor algemene vaardigheidsmodules, verbetermodules en verdiepingsmodules voor de leerlingen die dit aankunnen (het VVV-programma).

Studiebegeleiding
De leerlingen die dat nodig hebben kunnen vanaf de tweede periode (zo nodig) één of meer (maximaal drie) wekelijkse verbeterlessen volgen voor de vakken: Frans, Engels, wiskunde en geschiedenis. In de eerste klas gebruiken we de eerste periode het versterkingsuur om leerlingen, van wie uit de toelatingsgegevens en uit enkele toetsen blijkt dat ze wat minder sterk zijn in rekenen en/of taal, te versterken in deze vaardigheden. Leerlingen die geen vakverbetering nodig hebben en meer aankunnen dan het curriculum biedt, kunnen verdiepingsmodules volgen. In schooljaar 2019-2020 worden de volgende verdiepingsmodules aangeboden: drama, mindfulness, klassieke taal en cultuur, Chinees, cryptologie, First Lego League, techniek, 3d-printen, scheikundeproefjes en studievaardigheden.

Mentoruur
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, begeleiden de mentoren hun leerlingen bij de gang van zaken op school en bij de aanpak van het huiswerk. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde mentoruur. De mentor heeft aandacht voor studiemethoden, leerstijlen en voor het welbevinden van de leerling.

Doubleren in klas 1

  • Het Theresialyceum is erg terughoudend in het laten doubleren van leerlingen in het eerste brugjaar. De ervaring leert dat blijven zitten in klas 1 tot onvoldoende verbetering in resultaat leidt. Leerlingen zijn het meest gebaat bij voortgang en haalbare eisen. Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen gaan naar een andere school met een lager niveau. Waar mogelijk wordt daarbij gestreefd naar overgang naar klas 2vmbo-t (mavo) zodat er geen studievertraging ontstaat.
  • Leerlingen die in de bespreekzone vallen kunnen mogelijk geclausuleerd bevorderd worden naar de 2havo-klas. De uitslag van de rapportvergadering is hierin bindend.
  • Alleen in bijzondere gevallen kan de afdelingsleider bij de directie het verzoek neerleggen om doubleren mogelijk te maken.
-onderdeel schoolgids 19/20-