Overgangsnormen 2018-2019

Algemene informatie overgangsnormen
In alle leerjaren werken we met een voortschrijdend gemiddelde. De cijfers die behaald worden gedurende het schooljaar worden alle gemiddeld in het eindcijfer. Docenten geven vooraf aan, wat de wegingsfactor van het betreffende werk is. Leerlingen moeten zich dus vanaf het begin van het schooljaar goed realiseren, dat alle door hen behaalde cijfers invloed hebben op hun eindcijfer. Hiermee willen we aan onze leerlingen meegeven, dat een goede werkhouding, motivatie en inzet gedurende het hele schooljaar lonend zijn.

 Algemene opmerkingen:

 • Een leerling wordt óf bevorderd óf afgewezen, al dan niet na bespreking. De beslissing van de docentenvergadering is bindend.
 • Met bespreekzone wordt bedoeld de situatie waarbij de docentenvergadering beslist of de leerling bevorderd kan worden.
  In de bespreekzone wordt gelet op:
  – aanleg
  – inzet en motivatie
  – perspectief voor de vakken (inclusief de vakken Nederlands, Engels en wiskunde)
  – opbouw van de cijferlijst
  – afronding van de cijfers
  – ontwikkeling cijfers gedurende het schooljaar
  – bijzonder persoonlijke omstandigheden

 

Overgangsnormen onderbouw

Van brugklas 1 naar brugklas 2*
Verliespunten bij rapportcijfers     5     4     3  
Ne – En – Wi 4 5 7
Fa – Bi – Ak – Gs – Lv – Mu – Bv – Tn – Lo – Ik 3 4 5
Eureka! (wetenschapslessen) 1 2 3
Bevorderd naar klas 2havo/vwo: tot en met 8 verliespunten
Bevorderd naar klas 2havo en in bespreking voor klas 2vwo/havo: van 9 tot en met 12 verliespunten

Afgewezen voor klas 2 vwo/havo en in bespreking voor klas 2havo: van 13 tot en met 16 verliespunten

Afgewezen voor klas 2vwo/havo en afgewezen voor klas 2havo: 17 verliespunten of meer
* Doubleren in klas 1

Het Theresialyceum is erg terughoudend wat betreft het doubleren van leerlingen in het eerste brugjaar. De ervaring leert dat blijven zitten in klas 1 tot onvoldoende verbetering en resultaat leidt. Leerlingen zijn het meest gebaat bij voortgang en haalbare eisen en in het belang van de leerling willen we hen begeleiden naar het juiste onderwijsniveau. Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen, gaan naar een andere school met een lager niveau. Waar mogelijk zullen we streven naar een overgang naar klas 2 vmbo-t (mavo), zodat er geen studievertraging ontstaat. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, kan de afdelingsleider ervoor kiezen doubleren mogelijk te maken.

 

Van brugklas 2 naar brugklas 3*

Verliespunten bij rapportcijfers

5    

4    

3    

Ne – En – Wi

4

5

7

Fa – Du – Na – Gs – Ak – Bi – Lo – Mu – Bv – Tn – Lv

3

4

5

Gr – La – Sp – Nw – Ik

1

2

3

Bevorderen: tot en met 9 verliespunten

Bespreken: 10 tot en met 15 verliespunten **

Afwijzen: 16 verliespunten of meer

* Doubleren in klas 2
Leerlingen die aan het eind van dit schooljaar doubleren in klas 2, mogen dit schooljaar zelf de keuze maken of ze het jaar overdoen in klas 2havo of klas 2havo/vwo. De rapportvergadering kan hierover wel een advies geven, maar dit zal geen bindend advies zijn.

** In de bespreekzone kan de overgangsvergadering een clausule meegeven waarin opgenomen wordt dat een leerling bevorderbaar is naar klas 3, als hij/zij voor de havo-stroom kiest.

 

Van brugklas 3 naar 4 havo

Verliespunten bij rapportcijfers *   

5    

4    

3    

Ne – En – Wi

4

5

7

Fa – Du – Gs – Ak – Bi – Na – Sk – Ec – Bv/Mu – Lv – Lo  – Tn

3

4

5

La – Gr – Sp – Ik – Nw – Hm – Ch

1

2

3

Bevorderen: tot en met 10 verliespunten

Bespreken: 11 t/m 13 verliespunten

Afwijzen: 14 verliespunten of meer

* Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers van de drie verplichte profielvakken moet tenminste 6,0 zijn. Er mag slechts één vijf voorkomen in de drie verplichte profielvakken.
* Indien een leerling bevorderbaar is na een pakketwisseling, kan de vergadering besluiten tot een geclausuleerde bevordering.
* Indien door de keuze van vakken een dubbel profiel ontstaat, dient de leerling aan de profielcriteria van beide profielen te voldoen.
* Voldoet het rapport aan geen enkele profielnorm, dan beslist de rapportvergadering uiteindelijk over de profielkeuze.
* Een leerling die in de derde klas de 3havostroom heeft gevolgd, kan alleen bevorderd worden naar 4havo
* Een derdeklasser uit de 3havostroom die doubleert, start in het volgende schooljaar weer in de 3havostroom.

 

Van brugklas 3 naar 4 vwo

Verliespunten bij rapportcijfers  **                          

5    

4    

3  

Ne – En – Wi

4

5

7

Fa – Du – Gs – Ak – Na – Sk – Bi – Ec – Bv/Mu – Lv – Lo  – Tn

3

4

5

La – Gr – Sp – Ik – Nw – Hm – Ch

1

2

3

Bevorderen: 8 verliespunten of minder en het gemiddelde van de cijfers uit groep 1 en 2 (behalve Lo) is 6,7 of meer (lichamelijke opvoeding telt niet mee voor het gemiddelde)

Bespreken: 9 verliespunten of het gemiddelde van de cijfers uit  groep 1 en 2 is 6,5 of 6,6

Afwijzen: 10 verliespunten of het gemiddelde van de cijfers uit  groep 1 en 2 is lager dan 6,5

** Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers van de drie verplichte profielvakken moet tenminste 7,0 zijn. Er mag slechts één vijf voorkomen.
** Indien na pakketwisseling een leerling bevorderbaar is, kan de vergadering besluiten tot een geclausuleerde bevordering.
** Indien door de keuze van vakken een dubbel profiel ontstaat, dient de leerling aan de profielcriteria van beide profielen te voldoen.
** Voldoet het rapport aan geen enkele profielnorm, dan beslist de rapportvergadering uiteindelijk over de profielkeuze.

 

Overgangsnormen bovenbouw

Uitgangspunt

We hanteren het volgende uitgangspunt in de bovenbouw:

 • De afgeronde rapportcijfers leveren verliespunten en compensatiepunten op volgens onderstaande tabel. Elk verliespunt moet gecompenseerd worden.
cijfer Aantal compensatie (+) of verlies (-) punten
10 +4
9 +3
8 +2
7 +1
6 0
5 -1
4 -2
3 of lager -3

 

Bevorderingsnorm van klas 4h naar klas 5h, van klas 4v naar klas 5v en van klas 5v naar klas 6v

Algemene opmerking:

 • Bij de bevorderingsnorm van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo tellen de onvoldoendes van de vakken levensbeschouwing en CKV mee als aparte onvoldoendes.
 • Het gemiddelde van de rapportcijfers van levensbeschouwing en CKV wordt afgerond op een heel getal. Dit gemiddelde cijfer telt mee als compensatiepunt. Dit geldt alleen als het gemiddelde hiervan een 7 of hoger is.
 • Het vak lichamelijke opvoeding telt niet mee als compensatievak. Is het vak onvoldoende, dan moet dit wel gecompenseerd worden door een ander vak.
 • Indien een vak op een hoger niveau wordt gevolgd of in een hoger leerjaar, telt het behaalde rapportcijfer voor dat vak ook mee als één van de behaalde cijfers voor de overgang.
 • Een doubleur van 4 havo of 5 vwo kan ervoor kiezen om vrijstelling aan te vragen voor de lessen van een afgerond schoolexamenvak. Het rapportcijfer van het vak waarvoor vrijstelling van de lessen is gegeven, telt mee als één van de behaalde cijfers voor de overgang.

Een leerling is bevorderd als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 1. Alle rapportcijfers 4 of hoger zijn.
 2. Ten minste 16 punten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn gehaald en er maximaal één onvoldoende bij staat. (voor CM-zonder wiskunde geldt ten minste 10 punten voor de vakken Nederlands en Engels)
 3. Er maximaal 2 onvoldoendes zijn gehaald, mits deze onvoldoendes gecompenseerd zijn en er slechts 1×4 als laagste cijfer bij staat.

Een leerling komt in ieder van onderstaande gevallen in bespreking als:

 1. Een rapportcijfer 3 of lager als rapportcijfer voorkomt.
 2. Ten minste 15 punten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn gehaald en er bij deze vakken twee onvoldoendes staan. (voor CM-zonder wiskunde geldt ten minste 9 punten voor de vakken Nederlands en Engels)
 3. Er 2 onvoldoendes zijn gehaald, er slechts 1×4 als laagste cijfer is gehaald en de onvoldoendes niet gecompenseerd worden.
 4. Er 3 onvoldoendes zijn gehaald, er slechts 1×4 als laagste cijfer bij staat en de onvoldoendes gecompenseerd worden.

In alle andere gevallen doubleert de leerling.

Beleid doubleren bovenbouw

Bij doubleren in 4 vwo/4havo/5vwo:

 • Het hele programma moet worden overgedaan, met uitzondering van afgeronde vakken die met een voldoende zijn afgesloten; behaalde resultaten van de overige vakken vervallen.
 • Een doublerende 5vwo-leerling mag één PTA uit 4vwo herkansen.

Bij doubleren in 5havo/6vwo:

 • Het profielwerkstuk blijft gehandhaafd, tenzij het onvoldoende is afgerond.
 • De leerling doet alle vakken die zowel een schoolexamen als een CE kennen en de rekentoets, volledig over; behaalde resultaten vervallen.
 • Voor een vak dat met een schoolexamen voldoende is afgesloten, kan vrijstelling worden verleend mits het resterende onderwijsprogramma minimaal 700 klokuur blijft omvatten. Als geen vrijstelling wordt verleend, vervallen de resultaten die eerder voor het vak behaald zijn in het eindexamenjaar. De leerling moet een verzoek tot vrijstelling (middels het daarvoor bestemde formulier, zie downloads) voor het eind van het schooljaar bij de afdelingsleider aanvragen. Voor 1 oktober van het volgende schooljaar moeten de afspraken voor dat schooljaar schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De leerling mag één PTA toets uit 4 havo c.q. 5 vwo herkansen.

De procedure doubleren op het Theresialyceum is te vinden onder de downloads.

De overgangsnormen 2019/2020 volgen start schooljaar 2019/2020

-onderdeel schoolgids 18/19-