Beleid doubleren

Beleid doubleren

De procedure doubleren op het Theresialyceum vindt u hier en is te vinden onder de downloads.

Aanvullend geldt voor doubleren in de bovenbouw: 

Bij doubleren in 4 vwo/4havo/5vwo:

  • Het hele programma moet worden overgedaan, met uitzondering van afgeronde vakken die met een voldoende zijn afgesloten; behaalde resultaten van de overige vakken vervallen.
  • Een doublerende 5vwo-leerling mag één PTA uit 4vwo herkansen.

Bij doubleren in 5havo/6vwo:

  • Het profielwerkstuk blijft gehandhaafd, tenzij het onvoldoende is afgerond.
  • De leerling doet alle vakken die zowel een schoolexamen als een CE kennen volledig over; behaalde resultaten vervallen.
  • Voor een vak dat met een schoolexamen voldoende is afgesloten, kan vrijstelling worden verleend mits het resterende onderwijsprogramma minimaal 700 klokuur blijft omvatten. Als geen vrijstelling wordt verleend, vervallen de resultaten die eerder voor het vak behaald zijn in het eindexamenjaar. De leerling moet een verzoek tot vrijstelling (middels het daarvoor bestemde formulier, zie downloads) voor het eind van het schooljaar bij de afdelingsleider aanvragen. Voor 1 oktober van het volgende schooljaar moeten de afspraken voor dat schooljaar schriftelijk zijn vastgelegd.
  • De leerling mag één PTA toets uit 4 havo c.q. 5 vwo herkansen.

-onderdeel schoolgids 20/21-

 Popup livestream