Overgangsnormen

Algemene informatie overgangsnormen
In alle leerjaren werken we met een voortschrijdend gemiddelde per vak. Alle cijfers die behaald worden gedurende het schooljaar worden gemiddeld en afgerond op een geheel eindcijfer. In de studiehandleiding is te lezen wat de wegingsfactor van elk werk is dat meetelt voor het voortschrijdend gemiddelde. We willen aan onze leerlingen meegeven dat een goede werkhouding, motivatie en inzet gedurende het hele schooljaar lonend zijn.

 Algemene opmerkingen:

  • Een leerling wordt óf bevorderd óf afgewezen, al dan niet na bespreking. De beslissing van de overgangsvergadering is bindend. Als een leerling in bespreking is betekent dit dat de overgangsvergadering beslist of de leerling bevorderd kan worden.

Hierbij wordt onder andere gelet op:
– aanleg
– inzet en motivatie
– perspectief voor de vakken (met name voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde)
– opbouw van de cijferlijst
– afronding van de cijfers
– ontwikkeling cijfers gedurende het schooljaar
– bijzondere persoonlijke omstandigheden

Revisie
Om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de overgangsvergadering, dienen de leerling en diens ouders(s)/verzorger(s) binnen 24 uur nadat de beslissing door de mentor is medegedeeld, per mail een verzoek tot revisie in te dienen bij de afdelingsleider van desbetreffende afdeling.
Dit verzoek bevat de motieven waarop revisie wordt aangevraagd.

Een leerling kan alleen voor revisie worden voorgedragen op grond van relevante nieuwe informatie die bij het door de bevorderingsvergadering genomen besluit géén rol heeft gespeeld en wellicht van invloed had kunnen zijn op de aard van het besluit.

De uitslag van de revisievergadering wordt, met onderbouwing, door de afdelingsleider medegedeeld aan de leerling en de ouders. De uitslag van de revisievergadering is bindend voor alle partijen.

 Popup livestream