Reglementen

Het Theresialyceum wil graag het pedagogisch leefklimaat beschermen en daarmee de onderwijskansen van de leerlingen bevorderen. Daarom heeft de school een schoolreglement opgesteld en zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd in het leerlingenstatuut. Aanmelding bij het Theresialyceum betekent dat ouders en leerlingen akkoord gaan met de voorwaarden die het schoolbestuur en de school stellen.

Schoolreglement en leerlingenstatuut
Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school. De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut.

 

Leerling participatie
De school hecht waarde aan betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijs op het Theresialyceum en de discussies die dat oplevert. Leerling participatie op het Theresialyceum is vormgegeven door het instellen van een leerlingenraad. De leerlingenraad heeft op regelmatige basis overleg met de rector. Wijzigingen in het leerlingenparticipatiebeleid moeten ter instemming worden voorgelegd aan de leerling geleding van de medezeggenschapsraad.

 

Huishoudelijke regels voor de leerlingen van het Theresialyceum
Voor de leerlingen van het Theresialyceum gelden de volgende regels:

 • Een leerling van het Theresialyceum moet op elke schooldag van 8u00 tot 17u00 beschikbaar zijn voor schoolse activiteiten. Voor buitenlesactiviteiten kan van deze tijden afgeweken worden. De leerling wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 • Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zich correct gedragen tegenover medeleerlingen en de medewerkers van de school en dat ze meewerken aan een verzorgd uiterlijk van de school. Beschadigingen van gebouw of meubilair brengen we aan diegenen die ze hebben veroorzaakt in rekening.
 • Een leerling moet de schoolpas altijd bij zich hebben. Hij geeft die af als een docent of een andere medewerker erom vraagt. Wie zijn kaart heeft moeten afstaan, moet deze dezelfde dag bij de conciërge ophalen. Bij verlies van de leerlingpas is aanschaf van een nieuwe verplicht. Kosten: € 10,00.

 

 • Een leerling die te laat komt, moet zich bij de conciërge melden. Hij krijgt daar een toegangsbewijs tot de les en moet zich de volgende dag vóór 8u00 bij de conciërges melden, tenzij er een geldige reden is, die de leerling kenbaar moet maken aan de verzuimcoördinator of leerlingcoördinator. Alleen de verzuimcoördinator en leerlingcoördinator kunnen andere afspraken met een leerling maken.
 • Bij verwijdering uit de klas moet de leerling zich meteen bij de conciërge melden en een blauwe brief invullen. Aan het einde van de les gaat de leerling, mét de blauwe brief, terug naar de vakdocent. De vakdocent kan een sanctie opleggen naar aanleiding van de verwijdering.
 • Wanneer een leerling wegens ziekte of een andere geldige reden de school tijdens de lestijden wil verlaten, moet hij zich melden bij de verzuimcoördinator of bij de conciërge. Voordat de leerling de school mag verlaten is er altijd contact geweest met thuis.
 • Wanneer een leerling wegens ziekte of een andere geldige reden afwezig is, moet de school zo spoedig van het verzuim op de hoogte worden gebracht. Ziekmelding gebeurt via de app, voor maximaal twee dagen. Is er sprake van langere afwezigheid, dan kan dat telefonisch worden doorgegeven. Steeds een nieuwe melding via de app is ook mogelijk. Afwezigheid van leerlingen tijdens verplichte schooltijd wordt geregistreerd en onwettige afwezigheid wordt gemeld aan ouders/verzorgers. Onwettige afwezigheid kan tot sancties leiden. Zie voor meer informatie over afwezigheid het protocol verlof, sanctie en herstel.
 • Een leerling die met een geldige reden niet heeft deelgenomen aan een proefwerk of overhoring moet zo snel mogelijk zelf contact opnemen met de betreffende docent. De toets wordt dan in overleg met de vakdocent ingehaald, bijvoorbeeld tijdens het inhaalmoment.
 • Als een leerling door een blessure, of om een andere reden niet actief aan de lessen lichamelijke opvoeding deel kan nemen, moet hij toch in de les aanwezig zijn. De reden van het niet mee kunnen doen, moet schriftelijk door middel van de oranje absentiekaart door de ouders worden meegedeeld.
 • Buiten de lessen zijn leerlingen welkom in de wintertuin, de hal, de kantine of beneden in de foyer. Tijdens de pauzes is het leerlingen daarnaast ook toegestaan zich te bevinden in de gangen op de begane grond van de B-vleugel.
 • Alle leerlingen stallen hun fiets in de fietsenstalling/fietsenflat of hun bromfiets/scooter op de daarvoor bestemde plaats voor de fietsenstalling aan de achterzijde van school.
 • Als garderobe mag alleen de daarvoor bestemde ruimte in de beneden foyer gebruikt worden. De leerlingen mogen de jassen niet meenemen in de lokalen of de gangen. We raden de leerlingen aan om de jas op te bergen in de opbergkastjes.
 • Het dragen van petten is in het klaslokaal niet toegestaan.
 • Leerlingen moeten hun mobiele telefoon tijdens de lessen in hun kluisje achterlaten of in de telefoontas in het lokaal opbergen. Als een telefoon tijdens de les afgaat of mobiele apparatuur anderszins gebruikt wordt, kan de docent of een medewerker van de school deze apparatuur in beslag nemen; deze kan de leerling vervolgens op dezelfde dag na 16u00 bij de conciërge ophalen.

 

 • Leerlingen dienen hun laptop altijd opgeladen mee naar school te nemen. Als een laptop anderszins gebruikt wordt dan waarvoor deze in de les is bedoeld, kan de docent of een medewerker van de school de laptop in beslag nemen; deze kan de leerling vervolgens op dezelfde dag na 16u00 bij de conciërge ophalen. De leerlingen zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen laptop.
 • Voor de regels in het OLC, zie

 

Wij adviseren al onze leerlingen om waardevolle spullen niet in jassen of tassen achter te laten, maar op te bergen in het kluisje. De school gaat er van uit dat ouders mobiele apparatuur en andere waardevolle persoonlijke spullen adequaat verzekeren. De school is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerlingen.

Schoolregels ten aanzien van genotmiddelen

 • Roken: We zijn een rookvrije school, het schoolterrein is geheel rookvrij voor alle aanwezigen, zonder uitzonderingen (dat geldt ook voor de e-sigaret).
 • Drugs: Het gebruik en het in bezit hebben van alle soorten drugs in het schoolgebouw en op en om het schoolterrein is voor iedereen te allen tijde verboden. Dit geldt eveneens bij buitenlesactiviteiten die de school organiseert, zoals feestjes, excursies, buitenlandse reizen en uitwisselingen.
 • Alcohol: Het gebruik van en in bezit hebben van alcohol tijdens schooluren is niet toegestaan.
 • Gokken: In het schoolgebouw en op en om het schoolterrein is spelen om geld niet toegestaan.
 • Energydranken: Het nuttigen van en in bezit hebben van energydranken op school is niet toegestaan.

Regels voor het ICT-gebruik
Iedere leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen ICT-gebruik binnen schoolverband en aansprakelijk voor elk misbruik of illegaal gebruik ervan. Misbruik of illegaal gebruik kan leiden tot verbod op het gebruik van computer- of netwerkdiensten (inclusief het gebruik van de Wifi) of tot andere strafmaatregelen. ICT-gebruik is alleen toegestaan voor onderwijsdoeleinden.

Het is bovendien verboden om:

 • schade toe te brengen aan hard- of software
 • systeeminformatie, -configuratie of toepassingsprogramma’s te wijzigen
 • in te breken in andere computers, wachtwoorden te kraken of af te kijken
 • veiligheidssystemen te omzeilen
 • niet-openbare software te kopiëren
 • andere gebruikers te storen (ook niet via het sturen van e-mails)
 • kettingbrieven te versturen
 • berichten of teksten te versturen die niet voldoen aan de beleefdheidsregels of die de privacy van anderen schenden
 • login-nummers of namen van anderen te gebruiken
 • onder een valse naam te werken

Sociale veiligheid in en om school
Het Theresialyceum streeft ernaar een veilige school te zijn met een klimaat waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren. In een veilige school komen leerlingen graag en voelen ze zich thuis. Dit zijn belangrijke voorwaarden om onderwijs te doen slagen. De school stimuleert sociaal gedrag en tolereert geen enkele vorm van pesten, discriminatie of intimidatie. We bevorderen het wederzijds aanspreken op ongewenst gedrag. We proberen een klimaat te creëren waarbinnen we al in een vroeg stadium problemen kunnen onderkennen en daarop adequaat kunnen reageren. Veilige school Tilburg e.o. heeft een handelingsprotocol opgesteld met afspraken over geweld, intimideren, pesten, drugs, vernieling, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. In dit protocol staat vermeld welke stappen de school onderneemt bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag. Indien nodig werkt de school samen met politie, justitie en jeugdzorg.

Intimidatie in de vorm van pesten wordt in eerste instantie afgewerkt via een pestprotocol, waarbij mentor en leerlingcoördinator als eerste het aanspreekpunt zijn. De heer A. van Nunen is de Pestcoördinator en tevens Functionaris Veiligheid. Het handelingsprotocol ligt bij de schooladministratie ter inzage.

Social Media Protocol
Sociale media zoals Instagram, Facebook, YouTube en Twitter bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van het Theresialyceum. Van belang is te beseffen dat met berichten op sociale media (onbewust) de naam van de school en betrokkenen ook kan worden geschaad. Om deze reden vragen wij onze medewerkers en leerlingen bewust met de sociale media om te gaan.
Essentieel is dat, net als bij andere vormen van communicatie, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Het Theresialyceum vertrouwt erop dat zijn medewerkers en leerlingen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om daarvoor richtlijnen te geven.

Privacy en AVG

Het Theresialyceum

 • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens;
 • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn;
 • verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden;
 • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

 

Het Theresialyceum past richtlijnen toe v.w.b. het gebruik van beeldmateriaal. Met de Autoriteit Persoonsgegevens is het onderstaande afgestemd:

 • De school hoeft slechts éénmalig (liefst bij aanvang van de schoolperiode) toestemming te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.
 • Periodiek refereert de school, via de schoolgids, op de website en via e-mail, aan de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven.
 • Tijdens de schoolperiode zullen specifieke situaties plaatsvinden waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn schoolreisjes, (examen)feesten en deelname aan presentaties.
 • Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpasof voor gebruik van een foto in het administratiesysteem.
  Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).
 • De schoolfoto’s worden ieder jaar gemaakt o.a. t.b.v. Magister en de leerlingenpas. U ontvangt deze foto’s op uw huisadres. Omdat we ervoor gekozen hebben om de foto’s naar de huisadressen te zenden heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen, ook de adressen nodig. Vandenberg-ID, het bedrijf dat wij als schoolfotograaf hebben, werkt volledig volgens de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) en is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen. Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie. Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, dan kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Wij zullen dit bezwaar dan verwerken en de adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf of uit het bestand (laten) verwijderen. Er wordt dan ook geen vrijblijvend fotopakket aangeboden. Eventueel kunnen de foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabesteld worden via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666.

 Popup livestream