Financiën en schoolboeken

Diensten en activiteiten buiten de lessen 

De school biedt een uitgebreid pakket diensten en activiteiten buiten de lessen aan. Een aantal diensten en activiteiten wordt door de school bekostigd, andere dienen ouders zelf te betalen.
De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art.24a, lid 1 sub d en artikel 27, lid 2 van de WVO). Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. De ouder- en leerling geleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

BEKOSTIGD DOOR DE SCHOOL
Lesmaterialen die nodig zijn voor de verplichte lessen en daarbuiten weinig gebruikswaarde hebben worden door de school bekostigd (materialen bij techniek, scheikunde, beeldende vakken). Hierbij horen ook de les- en werkboeken die nodig zijn in de lessen.

Boekenpakket
Voor schooljaar 2023-2024 wordt de levering van het boekenpakket op leerlingenniveau verzorgd door Iddink. Er ontstaat hierdoor een directe relatie tussen Iddink en de leerling, waarin de school m.b.t. de distributie en eigendomsrecht geen rol meer speelt. Alle leerlingen worden door Iddink benaderd voor aanvraag en levering van het boekenpakket. De samenstelling van het boekenpakket is de verantwoordelijkheid van de school. Aan het eind van het schooljaar moeten de leerlingen de boeken weer in goede staat inleveren, hierover krijgen zij informatie van Iddink.

Voor vragen over je boekenpakket kun je contact opnemen met de klantenservice van Iddink (031-864 87 61).

Kluisjes
Voor het opbergen van privé-eigendommen is er voor iedere leerlingen een kluisje beschikbaar. We adviseren onze leerlingen hiervan gebruik te maken, om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen. Het is niet toegestaan dat meerdere leerlingen van één kluisje gebruik maken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal.

TE BEKOSTIGEN DOOR OUDERS

Persoonsgebonden materialen en diensten en educatieve en culturele activiteiten die de school aanvullend aan het lesaanbod organiseert moeten zelf worden aangeschaft, dan wel worden betaald als aan de activiteit wordt deelgenomen.

Persoonsgebonden materialen en diensten 
De school biedt persoonsgebonden materialen en diensten aan die leerlingen/ouders verbruiken en/of niet verplicht afgenomen hoeven te worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan persoonlijk printwerk en het jaarboek voor de examenleerlingen. Hierbij horen ook materialen die privé gebruikswaarde hebben waaronder gymnastiekkleding, een woordenboek, grafische rekenmachine e.d.

Boeken en leermiddelen die persoonsbonden zijn
De volgende boeken en leermiddelen moeten zelf worden aangeschaft:
– Geodriehoek en passer vanaf klas 1
– Schoolagenda
–  Rekenmachine (onderbouw advies: TI-30 xb Multiview)
– De aanschaf van een grafische rekenmachine is voor leerlingen in klas 4 havo en 4 vwo verplicht. Advies: Casiofx-cg50 (vanaf examen 2023 is de Casiofx-cg20 niet meer toegestaan)
– Woordenboek Nederlands
Brugklas 1 krijgt tijdens de kennismakingsmiddag informatie over de benodigde middelen.

Gymnastiekkleding
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is de volgende kleding verplicht:

– Wit schoolshirt; verkrijgbaar bij Intersport Tilburg (Pieter Vreedeplein), kosten ongeveer € 15,99.
– Sportbroek (kort of lang)
– Sportsokken
– Sportschoenen voor de binnenperiode en de buitenperiode (geen vrijetijdsschoenen). Wij adviseren voor de buitenlessen kunstgrasschoenen.
Intersport Tilburg geeft op vertoon van de leerlingenpas 20% korting op kunstgrasschoenen en/of zaalschoenen. In de buitenperiode mag er vanwege het weer een trui/vest over het schoolshirt gedragen worden.

Printen 
Leerlingen kunnen tegen betaling op school printen via hun leerlingenpas. De leerlingenpas kan worden opgewaardeerd in het OLC. Het is niet mogelijk om het restant van het printtegoed teruggestort te krijgen.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR wordt (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage. Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten zoals buitenlandse reizen. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en per activiteit worden betaald. Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

In onderstaande tabellen staan de activiteiten die jaarlijks structureel worden aangeboden. De kosten daarvan worden aan de ouders van leerlingen in het betreffende leerjaar of vak in rekening gebracht. Daarnaast vinden op bijvoorbeeld projectdagen ook activiteiten plaats die, afhankelijk van het aanbod en het schoolprogramma, per schooljaar veranderen, de school bekostigt deze activiteiten middels de Cultuurkaart (door de overheid aangevuld met €5,00 per kaart). Het gaat hier bijvoorbeeld om entreegelden bij musea en (theater)voorstellingen of om workshops en voorstellingen in school. In principe worden tijdens het schooljaar geen bijkomende kosten in rekening gebracht.

 • Specificatie Basiskosten schoolbreed

 • Specificatie Jaarlaagkosten  * 

(klik op afbeeldingen om te vergroten)

* Genoemde bedragen zijn richtbedragen, er kan een kleine afwijking op de definitieve factuur mogelijk zijn. Het is daarnaast mogelijk dat een leerling in de loop van het jaar een factuur krijgt voor een bijdrage in de kosten voor deelname aan een onvoorziene educatieve activiteit waarvoor vooraf toestemming is gegeven door de ouders. Indien men niet wil deelnemen aan een bepaalde activiteit dienen de ouders dit vooraf te melden bij de afdelingsleider van de afdeling waarin de leerling zit.

BYOD – Bring Your Our Device
Vanaf het huidige schooljaar wordt er in alle jaarlagen gebruik gemaakt van de laptop. De meest gebruikte constructie is een huurkoop voor een termijn van 4 jaar met volledige garantie en verzekering, dit zal op ongeveer € 14,00 per maand komen. Ouders/verzorgers kunnen ook besluiten zelf een device te kopen -via de Rent Company of elders- maar dienen dan goed rekening te houden met de specificaties. Alle benodigde informatie over BYOD op onze school vindt u hier.

Theresia OndersteuningsFonds – TOF

De school kent een eigen ondersteuningsfonds: het Theresia Ondersteuningsfonds (TOF). Wanneer ouders over onvoldoende financiële middelen beschikken om die zaken te bekostigen die noodzakelijk zijn voor een volledige deelname aan het onderwijsprogramma, kunnen zij een beroep doen op het TOF. Dit betreft zaken waar ouders zelf de financiële verantwoordelijkheid voor dragen. Stichting Leergeld Tilburg voert de inkomenstoetsing uit voor het TOF. Zij verstrekt daarbij nooit privacygevoelige informatie aan de school.

De afdelingsleider van uw kind kan u ook nader informeren over het TOF. U kunt ook direct uw aanvraag indienen via tof@theresialyceum.nl.

Het TOF is deels afhankelijk van donaties. Wilt u een donatie doen, dan kan dat tijdens bepaalde gebeurtenissen, zoals de diploma-uitreiking, waar een collectebus aanwezig is. Het is ook mogelijk om een donatie te doen door een bedrag te storten op IBAN rekeningnummer NL32RABO0185276172 t.n.v. OMO inzake Theresialyceum o.v.v. Theresia Ondersteuningsfonds. Wij danken u hiervoor bij voorbaat hartelijk en kunnen u verzekeren dat leerlingen u immens dankbaar zijn

Verzekeringen

 • Aansprakelijkheidsverzekering
  De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.
  De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. De school gaat er van uit dat ouders/verzorgers waardevolle persoonlijke eigendommen als mobiele apparatuur zelf verzekeren. De school is dus niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerlingen indien dit niet te wijten is aan personeel en vrijwilligers!
 • Aansprakelijkheid bij stages
  Indien een leerling stage gaat lopen bij een bedrijf ontstaat er een tijdelijke werkgever-werknemer relatie. De stagiair (werknemer) is gebonden aan contractuele verplichtingen en behoort zich te gedragen volgens professionele normen en waarden van de werkgever. De aansprakelijkheid voor eventuele schade die is toegebracht aan het stageadres, of aan derden tijdens de stage-activiteiten rust, conform het burgerlijk wetboek bij de stageverlener (werkgever). In de aansprakelijkheidsverzekering OMO is een aparte clausule opgenomen, indien partijen het niet eens worden over de aansprakelijkheid. Er kan dan een beperkte vergoeding gelden per aanspraak. Daarnaast heeft de gemeente Tilburg de VNG vrijwilligerspolis afgesloten voor alle leerlingen die maatschappelijke stage lopen. Deze verzekering is van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering.
 • Telefoontas
  De aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas kan voor leerlingen een bron van afleiding vormen. In de lessen kan de mobiele telefoon soms als hulpmiddel dienen, mits deze op de juiste wijze wordt ingezet. Om tot een voor iedereen werkbare situatie te komen hangt er in ieder lokaal een telefoontas. De leerlingen kunnen hun telefoon gedurende de les daarin opbergen. Zij zijn en blijven echter verantwoordelijk voor hun eigen telefoon. Een andere optie om de telefoon veilig op te bergen is het eigen kluisje. In proefwerkweken wordt verplicht gebruik gemaakt van de telefoontas.
 • Doorlopende schoolgroepsreisverzekering
  Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.
 • School-ongevallenverzekering
  De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Beleid inzake sponsoring

Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2023 bevat gedragsregels die de school als richtlijn gebruikt bij het sponsorbeleid. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl

 

 Popup livestream