Financiën en schoolboeken

aan deze pagina wordt momenteel gewerkt > update schooljaar 20/21

Diensten en activiteiten buiten de lessen 
De school biedt een uitgebreid pakket diensten en activiteiten buiten de lessen aan. Een aantal diensten en activiteiten wordt door de school bekostigd, andere dienen ouders zelf te betalen. Indien zij hiervan afzien, zien zij ook af van deel- of afname van deze diensten en activiteiten.
De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art.24a WVO). De ouder- en leerlinggeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

BEKOSTIGD DOOR DE SCHOOL
Lesmaterialen die nodig zijn voor de verplichte lessen en daarbuiten weinig gebruikswaarde hebben worden door de school bekostigd (materialen bij techniek, scheikunde, beeldende vakken). Hierbij horen ook de les- en werkboeken die nodig zijn in de lessen.

Boekenpakket
Het lesboekenpakket wordt aan de leerlingen uitgeleend door het Theresialyceum. De leerlingen die nog geen pas hebben (b1, h4, v4 en instroomleerlingen) ontvangen een leerlingenpas, waarmee ze ook gebruik van de diensten van de Bibliotheek Midden Brabant kunnen maken. Aan het eind van het schooljaar moeten de leerlingen de boeken weer in goede staat inleveren. Klik hier voor het algemeen reglement van gratis schoolboeken.
In de laatste weken van het schooljaar worden de boeken ingeleverd in de school. Aan het einde van de zomervakantie kan daar het nieuwe pakket worden opgehaald. Alle informatie over het inleveren en ophalen van schoolboeken vindt u in onze agenda. Voor vragen m.b.t. distributie kunt u terecht bij de financiële administratie fin.adm@theresialyceum.nl.

Kluisjes
Voor het opbergen van privé-eigendommen is er voor iedere leerlingen een kluisje beschikbaar. We adviseren onze leerlingen hiervan gebruik te maken, om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen. Het is niet toegestaan dat meerdere leerlingen van één kluisje gebruik maken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal.

TE BEKOSTIGEN DOOR OUDERS
Persoonsgebonden materialen en diensten en educatieve en culturele activiteiten die de school aanvullend aan het lesaanbod organiseert moeten zelf worden aangeschaft, dan wel worden betaald als aan de activiteit wordt deelgenomen.

Persoonsgebonden materialen en diensten
 

De school biedt persoonsgebonden materialen en diensten aan die leerlingen/ouders verbruiken en/of niet verplicht afgenomen hoeven te worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan persoonlijk printwerk en het jaarboek voor de examenleerlingen. Hierbij horen ook materialen die privé gebruikswaarde hebben waaronder gymnastiekkleding, een woordenboek, grafische rekenmachine e.d.

 • Boeken en leermiddelen die persoonsbonden zijn
  De volgende boeken en leermiddelen moeten zelf worden aangeschaft:
  – Geodriehoek en passer vanaf klas 1
  – Schoolagenda vanaf klas 1
  –  Rekenmachine (onderbouw advies: TI-30 xb Multiview)
  – De aanschaf van een grafische rekenmachine is voor leerlingen in klas 4 havo en 4 vwo verplicht. Advies: Casiofx-cg50 (vanaf examen 2023 is de Casiofx-cg20 niet meer toegestaan)
  – Woordenboek Nederlands
  – Examenbundels (voor een aantal vakken dient een examenbundel te worden aangeschaft, informatie volgt in het schooljaar).
  – Binas (bovenbouw bi, na e/of sk)– Binas (bovenbouw bi, na e/of sk)
  Brugklas 1 krijgt tijdens de kennismakingsmiddag informatie over de benodigde middelen.
 • Gymnastiekkleding
  Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is de volgende kleding verplicht:
  – Wit schoolshirt; verkrijgbaar bij Intersport Tilburg (Pieter Vreedeplein), kosten ongeveer € 15,00.
  – Sportbroek (kort of lang)
  – Sportsokken
  – Sportschoenen voor de binnenperiode en de buitenperiode (geen vrijetijdsschoenen). Wij adviseren voor de buitenlessen kunstgrasschoenen.
  Intersport Tilburg geeft op vertoon van de leerlingenpas 20% korting op kunstgrasschoenen en/of zaalschoenen. In de buitenperiode mag er vanwege het weer een trui/vest over het schoolshirt gedragen worden. Ter preventie adviseren we t.b.v. hockey een bitje aan te schaffen, ook dit kan via school voordelig worden aangeschaft.
 • Printen 
  Leerlingen kunnen tegen betaling op school printen via hun leerlingenpas. De leerlingenpas kan worden opgewaardeerd in het OLC.

Educatieve/culturele activiteiten
In onderstaande tabellen staan de activiteiten die jaarlijks structureel worden aangeboden. De kosten daarvan worden aan de ouders van leerlingen in het betreffende leerjaar of vak in rekening gebracht. Daarnaast vinden op bijvoorbeeld projectdagen ook activiteiten plaats die, afhankelijk van het aanbod en het schoolprogramma, per schooljaar veranderen,  de school bekostigd deze activiteiten middels de Cultuurkaart (door de overheid aangevuld met 5,00 euro per kaart). Het gaat hier bijvoorbeeld om entreegelden bij musea en (theater)voorstellingen of om workshops en voorstellingen in school. In principe worden tijdens het schooljaar geen bijkomende kosten in rekening gebracht.

 • Specificatie Basiskosten schoolbreed
Leerjaar b1 b2 b3 h4 h5 v4 v5 v6
Ouderactiviteiten  (lezingen, ouderavonden, ouderraad etc.)        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00
Theresiadag (incl. Theresiafeest)        7,50        7,50        7,50        7,50        7,50        7,50        7,50        7,50
Introductie activiteiten        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00
Van Dale online woordenboeken (Nl / En / Fr / Du)        2,50        2,50        2,50        2,50        2,50        2,50        2,50        2,50
Cultuurkaart      10,00      10,00      10,00      10,00      10,00      10,00      10,00      10,00
Maximale Basiskosten     30,00     30,00     30,00     30,00     30,00     30,00     30,00     30,00
 • Specificatie Jaarlaagkosten *
Leerjaar          b1 b2 b3 h4 h5 v4 v5 v6 
Nederlands schrijversdagen        15,00
Excursie GeoFort        22,00
Nederlands project Krant en Vlog 15,00
Nederlands dichtersdagen        15,00
Klassieke talen/KCV excursie (Tongeren/Valkenburg)        35,00
Klassieke talen/KCV excursie (Amsterdam)        40,00        40,00
Frans excursie Lille        45,00        45,00
Frans activiteit        12,50
Duits excursie        35,00
Spaans workshop tapas          5,00
Biologie excursie Beekse Bergen + natuurmuseum        15,00
Biologie veldwerk + natuurmuseum          5,00          5,00
Filosofie maand van de filosofie          5,00
Filosofie symposium        12,50
Lichamelijke opvoeding ski-activiteit        31,50        31,50
Jaarboek 15,00 15,00
Diplomering        20,00        20,00
Beeldende vorming museum/tentoonstelling          5,00          2,50          2,50
CKV culturele activiteiten        35,00        35,00        25,00
Kunst algemeen excursie a’dam        30,00        30,00        30,00
Kunst algemeen excursie Parijs        55,00        55,00
Kunst muziek concert abonnement        30,00        30,00        30,00        30,00        30,00
Jaarlaag-excursies: Den Bosch        15,00
Jaarlaag-excursies: Delft        15,00
Jaarlaag-excursies Eindhoven        15,00
Jaarlaag-excursie: Londen        60,00        60,00
Projectdagen        10,00        10,00        10,00        10,00        10,00        55,00        10,00        10,00
TOM (deelnemende leerlingen) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Maximale Jaarlaagkosten (pakket afhankelijk)       107,00       67,50       107,50     147,50     291,50     220,00     245,00     259,00
Maximale Basis + Jaarlaagkosten (pakket afhankelijk)     137,00       97,50     137,50     177,50     321,50     250,00     275,00     289,00

* Genoemde bedragen zijn richtbedragen, er kan een kleine afwijking op de definitieve factuur mogelijk zijn. Het is daarnaast mogelijk dat een leerling in de loop van het jaar een factuur krijgt voor een bijdrage in de kosten voor deelname aan een onvoorziene educatieve activiteit waarvoor vooraf toestemming is gegeven door de ouders. Indien men niet wil deelnemen aan een bepaalde activiteit dienen de ouders dit vooraf te melden bij de afdelingsleider van de afdeling waarin de leerling zit.

BYOD – Bring Your Our Device
In schooljaar 2018-2019 zijn we in klas 1 en klas 2 gestart met het gebruik van laptops (Windows) in de klas. Voor het schooljaar 2020-2021 geldt dat we de laptops inzetten in de hele onderbouw (klas 1, 2 en 3) en de klassen 4H en 4V. De meest gebruikte constructie is een huurkoop voor een termijn van 4 jaar met volledige garantie en verzekering, dit zal op ongeveer € 14,00 per maand komen. Ouders/verzorgers kunnen ook besluiten zelf een device te kopen -via de Rent Company of elders- maar dienen dan goed rekening te houden met de specificaties. Alle benodigde informatie over BYOD op onze school vindt u hier.

Stichting Leergeld
In Nederland leven zo’n 340.000 kinderen in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Meedoen verbreedt de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur ‘leergeld’ voor betalen. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten komt een medewerker van de Stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van deze stichting (www.leergeldtilburg.nl). Het kan echter zijn dat er voor uw gemeente nog geen Stichting Leergeld is opgericht.

Theresia OndersteuningsFonds – TOF
De school kent een eigen ondersteuningsfonds: het Theresia OndersteuningsFonds (TOF). Ouders die een aanvraag doen bij Stichting Leergeld, die niet past binnen de door de stichting gehanteerde regels (bijvoorbeeld voor een activiteit die de stichting niet bekostigt) of ouders die wonen binnen een gemeente die niet is aangesloten bij Stichting Leergeld, kunnen een beroep doen op het TOF. De inkomenstoetsing van het TOF wordt uitgevoerd door Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Tilburg geeft de school vervolgens een positief of negatief advies met betrekking tot de aanvraag, zonder daarbij privacygevoelige informatie aan de school te verstrekken.
De afdelingsleider van uw kind kan u ook nader informeren over het TOF. U kunt ook direct uw aanvraag indienen via tof@theresialyceum.nl.

Het TOF is deels afhankelijk van donaties. Wilt u een donatie doen, dan kan dat tijdens bepaalde gebeurtenissen, zoals de diploma-uitreiking, waar een collectebus aanwezig is. Het is ook mogelijk om een donatie te doen door een bedrag te storten op IBANrekeningnummer NL32RABO0185276172 t.n.v. OMO inzake Theresialyceum o.v.v. Theresia OndersteuningsFonds. Wij danken u hiervoor bij voorbaat hartelijk en kunnen u verzekeren dat leerlingen u immens dankbaar zijn.

Verzekeringen 

 • Aansprakelijkheidsverzekering
  De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.
  De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. De school gaat er van uit dat ouders/verzorgers waardevolle persoonlijke eigendommen als mobiele apparatuur zelf verzekeren.De school is dus niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerlingen indien dit niet te wijten is aan personeel en vrijwilligers!
 • Aansprakelijkheid bij stages
  Indien een leerling stage gaat lopen bij een bedrijf ontstaat er een tijdelijke werkgever-werknemer relatie. De stagiair (werknemer) is gebonden aan contractuele verplichtingen en behoort zich te gedragen volgens professionele normen en waarden van de werkgever. De aansprakelijkheid voor eventuele schade die is toegebracht aan het stage-adres, of aan derden tijdens de stage-activiteiten rust, conform het burgerlijk wetboek bij de stageverlener (werkgever). In de aansprakelijkheidsverzekering OMO is een aparte clausule opgenomen, indien partijen het niet eens worden over de aansprakelijkheid. Er kan dan een beperkte vergoeding gelden per aanspraak. Daarnaast heeft de gemeente Tilburg de VNG vrijwilligerspolis afgesloten voor alle leerlingen die maatschappelijke stage lopen. Deze verzekering is van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering.
 • Telefoontas
  De aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas kan voor leerlingen een bron van afleiding vormen. In de lessen kan de mobiele telefoon soms als hulpmiddel dienen, mits deze op de juiste wijze wordt ingezet. Om tot een voor iedereen werkbare situatie te komen hangt er in ieder lokaal een telefoontas. De leerlingen kunnen hun telefoon gedurende de les daarin opbergen. Zij zijn en blijven echter verantwoordelijk voor hun eigen telefoon. Een andere optie om de telefoon veilig op te bergen is het eigen kluisje. In proefwerkweken wordt verplicht gebruik gemaakt van de telefoontas.
 • Doorlopende schoolgroepsreisverzekering
  Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.
 • School-ongevallenverzekering
  De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Beleid inzake sponsoring
Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022 bevat gedragsregels die de school als richtlijn gebruikt bij het sponsorbeleid.

 

-onderdeel schoolgids 20/21-