Een OMO-school

Het Theresialyceum is een school onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

De plaats van de school binnen OMO
Het Theresialyceum valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid).

U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
postbus 574
5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de Raden van Advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023
OMO’s strategisch beleidsdocument  ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. ‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’ Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

 • Het Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector.
 • Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen rector en de overige leden van de schoolleiding en ander functionarissen.
 • Het Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies.
 • Het Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.
 • In het Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs  staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy.  Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden via  Jongbloets; conrector interne organisatie. Meer informatie over privacy/AVG vindt u op de pagina reglementen.
 • Vereniging OMO heeft een eigenintegriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.
 • Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school en staat beschreven  onder de pagina Reglementen.
 • Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.
 • Het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzakenregelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.
 • Voor de school is een Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie vastgesteld door de Raad van Bestuur ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaarInformatie over vertrouwenspersonen en pestcoördinator/functionaris veiligheid vindt u op de pagina Ondersteuning & Begeleiding.
 • Op basis van de Klachtenregelingkunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.  Ook is er op het Theresialyceum een digitaal klachtenloket opengesteld waar u terecht kunt met suggesties en klachten.
 • Meldcode huiselijk geweld. In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden. Wet gedeeltelijke verbod gezicht bedekkende kleding. Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezicht bedekkende kleding:
 • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
 • noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
 • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt de OMO-reglementen ook downloaden van www.omo.nl.

 

 Popup livestream