Contact school-ouders

Rapporten 
De school rapporteert twee keer per jaar aan ouders over de vorderingen van hun kinderen door middel van een cijferrapport. Voor schooljaar 2018-2019 is dat uiterlijk in de eerste week van februari 2018 en aan het eind van het schooljaar. Daarnaast zijn de resultaten en vorderingen via Magister in te zien. Ouders en leerlingen ontvangen hiervoor een inlogcode. De studiegegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

Witte kaart
Soms vindt een docent het nodig ouders te informeren over een onvoldoende voor een belangrijk werk. Hij kan dan een zogenaamde witte kaart meegeven, waarop hij de onvoldoende vermeldt. De leerling moet deze kaart, voorzien van de handtekening van één van de ouders, inleveren bij de docent.

Gele kaart
Als een leerling uit de les is verwijderd of gespijbeld heeft, kan de verzuimcoördinator of jaarlaagcoördinator een gele kaart mee naar huis geven om te laten ondertekenen door één van de ouders. Op deze kaart staat aangegeven waarom de leerling uit de les is verwijderd en/of welk(e) lesuur(-uren) de leerling onwettig afwezig was. Ook staat de sanctie op de kaart vermeld. Deze informatie kan ook per mail naar de ouders worden gecommuniceerd.

Contactmomenten
Ouders die de rector, een conrector, een afdelingsleider, coördinator, mentor of een docent willen spreken, kunnen hiervoor een afspraak maken via de conciërge. Als ouders vragen hebben over studieresultaten kunnen ze contact opnemen met de vakdocent. Daarnaast kunnen ze een afspraak maken met de mentor. Na de eerste periode organiseren we op 21, 26 en 28 november 2018 de tienminutengesprekken met vakdocenten. Ouders kunnen op deze avonden maximaal twee vakdocenten spreken. Op 12 en 14 februari 2019 is er de mogelijkheid om een tienminutengesprek met de mentor te hebben.

Ouderavonden
Voor elke klassenlaag organiseert de school één of meer keren per jaar een ouderavond (in ieder geval in het begin van het schooljaar). Tijdens deze avonden informeren we ouders over de specifieke kenmerken van de klassenlaag en de daarmee samenhangende manier van werken en bijzondere activiteiten.

Schoolfeesten
Als er onder verantwoording van de school feesten of andere bijeenkomsten  voor onze leerlingen worden georganiseerd, krijgen ouders hierover altijd vooraf schriftelijk een mededeling.

Absentie
Als een leerling door ziekte of om een andere reden lessen verzuimt, verwacht de school hierover zo snel mogelijk, waar mogelijk vooraf, schriftelijk, telefonisch of via Magister bericht van thuis. Vanzelfsprekend ook bij korte afwezigheid, zoals bij bezoek aan de dokter. Een ziekmelding kan telefonisch bij de conciërges of via het ouderaccount van Magister(app). Verlof aanvragen gaat via een oranje absentiekaart. Deze kaart is te krijgen bij de conciërge of te vinden onder de downloads. Als verzuim van tevoren bekend is, bijvoorbeeld voor dokters- of tandartsbezoek, moet de leerling de kaart vooraf  inleveren bij de conciërges. Bij afwezigheid waarvan de reden onbekend is, belt een van de verzuimcoördinatoren naar huis. Bij afwezigheid zonder geldige reden kan de school de leerplichtambtenaar inschakelen.  Bij veelvuldige absentie start het m@zl-traject, waarbij de GGD-arts wordt ingeschakeld door de school. Meer informatie over ziekmelden/absentie vindt u op de pagina ziekmelden/absentie.

Blauwe kaart
Als er een gegronde reden is, waardoor een leerling niet in staat is geweest huiswerk te maken of te leren, kunnen ouders aan de verzuimcoördinator of coördinator van de jaarlaag om een blauwe kaart  vragen. Door deze kaart weten docenten dat de leerling met reden niet gestudeerd heeft en treffen ze geen sancties. Verjaardagen, uitstapjes, sportwedstrijden en dergelijke zijn bijna altijd ruim van te voren bekend, zodat leerlingen daar rekening mee kunnen houden door vooruit te werken. De school honoreert dus niet vanzelfsprekend ieder verzoek voor een blauwe kaart.

Vakantieverlof
Kort bijzonder verlof (max. 2 dagen, jubileum, begrafenis e.d.) kan aangevraagd worden bij de verzuimcoördinator, voor het verlof plaatsvindt. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding meerdaags verlof buiten de reguliere vakantie toestaan, bijvoorbeeld als het onmogelijk is om binnen de normale vakantieperiodes vakantie te houden. Dit moet aangetoond worden door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Een dergelijk vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegestaan en moet worden aangevraagd via de afdelingsleider. Het is niet mogelijk verlof te verlenen voor de dag voor- of na een vakantie. Alle leerlingen die afwezig zijn op deze dagen worden door de school standaard gemeld bij de leerplicht. Meer informatie over absenties vindt u op de pagina ziekmelden/absentie.

Overlegorganen met ouders
De school hecht waarde aan de opvattingen van de diverse groeperingen binnen de school; personeel, ouders en leerlingen. De overlegorganen waar ouders in kunnen participeren zijn de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis klankbordbijeenkomsten voor ouders rond een bepaald thema. Meer info vindt u hier.

Jaarplanning
Een actueel overzicht van de belangrijke data van het lopende schooljaar is te vinden op de homepage  in de agenda. De volledige jaarplanning (pdf-bestand) vindt u ook op de agendapagina en eveneens onder leerlingen/roosters en downloads.

Website
Op onze website vindt u veel informatie over de inrichting en de activiteiten op onze school. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet. Het adres is: http://www.theresialyceum.nl/

Sociale Media
U kunt ons volgen via de Theresia Facebook pagina , ons Instagram– of Twitter-account. Zo wordt u automatisch op de hoogte gehouden van allerlei – ook minder formele – Theresianieuwtjes.

Theresia INFO
Circa 5 keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief INFO (in de week voorafgaand aan een vakantie). Hiermee houden wij ouders op de hoogte van veranderingen in de personeelsbezetting, bijzondere gebeurtenissen op school en van ontwikkelingen in en opinies over het onderwijs. Als u de INFO nog niet ontvangt kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Communicatiekaart
Alle leerlingen krijgen bij het laatste rapport een compacte en makkelijk te bewaren communicatiekaart m.b.t. het volgende schooljaar, met daarop een overzicht van lestijden, vakanties en relevante contactgegevens. De nieuwe eersteklasleerlingen ontvangen deze kaart bij hun kennismaking.

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s worden ieder jaar gemaakt o.a. t.b.v. Magister en de leerlingenpas. U ontvangt deze foto’s op uw huisadres. Omdat wel ervoor gekozen hebben om de foto’s naar de huisadressen te zenden heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen, ook de adressen nodig. Vandenberg-ID, het bedrijf dat wij als schoolfotograaf hebben, werkt volledig volgens de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) en is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen. Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.

Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, dan kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Wij zullen dit bezwaar dan verwerken en de adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf of uit het bestand (laten) verwijderen. Er wordt dan ook geen vrijblijvend fotopakket aangeboden. Eventueel kunnen de foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabesteld worden via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666.

Foto- en filmgebruik
Gedurende het schooljaar worden er foto’s en filmopnames gemaakt van leerlingen en medewerkers van het Theresialyceum. Degene die filmt of fotografeert, legt altijd uit wat het doel is en vraagt tevens om toestemming. Meestal gaat het om beeldmateriaal dat gebruikt wordt voor pr-doeleinden (website, sociale media, schoolpublicaties). Als ouders, leerlingen (of medewerkers) hier bezwaar tegen hebben, melden zij dit schriftelijk aan de schoolleiding aan het begin van het schooljaar. Tijdens de eerste informatieavond voor ouders van onze nieuwe brugklasleerlingen is hier aandacht voor en kan dit kenbaar worden gemaakt. Ook wordt videomateriaal gebruikt om lessituaties te evalueren. Beeldmateriaal van lessituaties wordt niet buiten school gebruikt zonder toestemming van degene die prominent in beeld is gebracht.

 

-onderdeel schoolgids 18/19-