Contact school-ouders

Rapporten 
De school rapporteert twee keer per jaar aan ouders over de vorderingen van hun kinderen door middel van een cijferrapport. Voor schooljaar 2022-2023 is dat begin februari en aan het eind van het schooljaar. Daarnaast zijn de resultaten en vorderingen via Magister in te zien. Ouders en leerlingen ontvangen hiervoor een inlogcode. De studiegegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

Contactmomenten
Ouders die de rector, een conrector, een afdelingsleider, coördinator, mentor of een docent willen spreken, kunnen hiervoor een afspraak maken via de receptie. Als ouders vragen hebben over studieresultaten kunnen ze contact opnemen met de vakdocent. Daarnaast kunnen ze een afspraak maken met de mentor. In de periode tot aan de herfstvakantie worden de zogenaamde welKOMstgesprekken gevoerd. Dit is een driehoek gesprek met de leerling, zijn ouder(s)/verzorger(s) en de mentor.Ook is er de mogelijkheid om een tienminutengesprek met vakdocenten te hebben. Ouders kunnen op deze avonden maximaal twee vakdocenten spreken.

Ouderavonden
Voor elke klassenlaag organiseert de school één of meer keren per jaar een informatieavond . Tijdens deze avonden informeren we ouders over de specifieke kenmerken van de klassenlaag en de daarmee samenhangende manier van werken en bijzondere activiteiten.

Schoolfeesten
Als er onder verantwoording van de school feesten of andere bijeenkomsten voor onze leerlingen worden georganiseerd, krijgen ouders hierover altijd vooraf schriftelijk een mededeling.

Absentie
Als een leerling door ziekte of om een andere reden lessen verzuimt, verwacht de school hierover zo snel mogelijk, waar mogelijk vooraf, schriftelijk, telefonisch of via Magister bericht van thuis. Vanzelfsprekend ook bij korte afwezigheid, zoals bij bezoek aan de dokter. Een ziekmelding kan telefonisch bij de conciërges of via het ouderaccount van Magister(app) en moet iedere volgende dag ziek opnieuw plaatsvinden. Verlof aanvragen gaat via een oranje absentiekaart. Deze kaart is te krijgen bij de conciërge of te vinden onder de downloads. Als verzuim van tevoren bekend is, bijvoorbeeld voor dokters- of tandartsbezoek, moet de leerling de kaart vooraf  inleveren bij de conciërges. Bij afwezigheid waarvan de reden onbekend is, belt de verzuimcoördinator naar huis. Bij afwezigheid zonder geldige reden kan de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Bij veelvuldige absentie start het m@zl-traject, waarbij de GGD-arts wordt ingeschakeld door de school. Meer informatie over ziekmelden/absentie vindt u op de pagina ziekmelden/absentie.

Blauwe kaart
Als er een gegronde reden is, waardoor een leerling niet in staat is geweest huiswerk te maken of te leren, kunnen ouders aan de verzuimcoördinator of jaarlaagcoördinator om een blauwe kaart vragen. Door deze kaart weten docenten dat de leerling met reden niet gestudeerd heeft en treffen ze geen sancties. Verjaardagen, uitstapjes, sportwedstrijden en dergelijke zijn bijna altijd ruim van te voren bekend, zodat leerlingen daar rekening mee kunnen houden door vooruit te werken. De school honoreert dus niet vanzelfsprekend ieder verzoek voor een blauwe kaart.

Witte kaart
Soms vindt een docent het nodig ouders te informeren over een onvoldoende voor een belangrijk werk. Hij kan dan een zogenaamde witte kaart meegeven, waarop hij de onvoldoende vermeldt. De leerling moet deze kaart, voorzien van de handtekening van één van de ouders, inleveren bij de docent.

Blauwe brief
Bij een lesverwijdering haalt de leerling een blauwe brief bij de conciërge en vult die daar in. De docent maakt een melding van verwijdering in Magister. De leerling meldt zich 5 minuten voor het einde van de les bij de vakdocent, deze bepaalt of relatie hersteld is en of een sanctie nog nodig is en handelt dit zelf met de leerling af. Lukt dit echt niet dan kan hulp gevraagd worden bij de mentor. De leerling neemt de blauwe brief mee naar huis en laat deze door ouders ondertekenen. De leerling levert de blauwe brief de volgende lesdag in bij de vakdocent.

Vakantieverlof
Kort bijzonder verlof (max. 2 dagen, jubileum, begrafenis e.d.) kan aangevraagd worden bij de verzuimcoördinator, voor het verlof plaatsvindt. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding meerdaags verlof buiten de reguliere vakantie toestaan, bijvoorbeeld als het onmogelijk is om binnen de normale vakantieperiodes vakantie te houden. Dit moet aangetoond worden door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Een dergelijk vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegestaan en moet worden aangevraagd via de afdelingsleider. Het is niet mogelijk verlof te verlenen voor de dag voor- of na een vakantie. Alle leerlingen die afwezig zijn op deze dagen worden door de school standaard gemeld bij de leerplicht. Meer informatie over absenties vindt u op de pagina ziekmelden/absentie.

Overlegorganen met ouders
De school hecht waarde aan de opvattingen van de diverse groeperingen binnen de school; personeel, ouders en leerlingen. De overlegorganen waar ouders in kunnen participeren zijn de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis klankbordbijeenkomsten voor ouders rond een bepaald thema.

Jaarplanning
Een actueel overzicht van de belangrijke data van het lopende schooljaar is te vinden op de homepage  in de agenda. De volledige jaarplanning (pdf-bestand) vindt u ook op de agendapagina en eveneens onder in menu ouders, het menu leerlingen en onder de downloads.

Website
Op onze website vindt u veel informatie over de inrichting en de activiteiten op onze school. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet. Het adres is: http://www.theresialyceum.nl/

Sociale Media
U kunt ons volgen via de Theresia Facebook pagina en Instagram. Zo wordt u automatisch op de hoogte gehouden van allerlei – ook minder formele – Theresianieuwtjes.

Nieuws  Elke twee weken ontvangen ouders/verzorgers een nieuwsbrief. Hiermee houden wij ouders/verzorgers op de hoogte van het reilen en zeilen op school.

 Popup livestream